Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav vied o Zemi SAV

Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
Geophysical events and their bioindication using microorganisms
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021

Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Pracovná skupina pre výskum veľkých foraminifer: stratigrafia, paleoekológia, paleoprostredie
Working group on larger foraminifera: stratigraphy, palaeoecology, palaeoenvironment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Hlavným zámerom projektu COST je vytvoriť tím vedcov, ktorí môžu aktívne pracovať na taxonómii veľkých bentických foraminifer (LBF) známych z celého kenozoika. Taxonómia je mimoriadne detailná práca a vyžaduje vysokú odbornosť a prístup k rozsiahlym zbierkam. Spájanie vedcov z rôznych krajín je pravdepodobne jedinou možnosťou, ako je možné obsiahnuť LBF v celej ich rozmanitosti. To sa dá dosiahnuť len systematickým štúdiou a pravidelnými diskusiami o definíciách druhov, vymedzení znakov a následne stratigrafických interpretácií a analýz mikrofacií všetkých vybraných taxónov, ktoré je potrebné formálne definovať.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023

-
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2021

Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.
Doba trvania: 11.2.2019 - 30.12.2021

Celkový počet projektov: 8