Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav vied o Zemi SAV

Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia:Ukrajinský štít ako unikátna prekambrická štruktúra, nachádzajúca sa na európskom kontinente, zahŕňa dva proterozoické megabloky - Volyňský a Ingulský. Tieto megabloky väčšinou obsahujú granity vytvorené v rôznych geodynamických prostrediach so širokou škálou vekových kategórií a s tým spojené rudné výskyty a ložiská. Ingulský megablok (IM) ako orogénna oblasť je vytvorený v dôsledku kolízie medzi granit - zelenokameňovým pásom Stredného Dnepra, ktorý sa nachádza na západe a mikrokontinentom Volyň situovanom na východe. K styku oboch dosiek a vytvoreniu jedného kolízneho švu došlo na okraji AR3-PR1. Centrálna časť Ingulského megabloku je považovaná za fragment transgresnej šmykovej (shear) zóny (Cherson - Smolensk), z ktorých sa vytvorila počas vývoja tejto zóny. Pred zhruba 2,1-2,0 miliardami rokov vznikali v prostredí kolízie žuly typu Kirovograd a Novoukrajinka. Granity typu Kirovograd sú distribuované v strednej a západnej časti Ingulského megabloku v štruktúre známej v regionálnom meradle ako Ingulské synklinórium. Tieto žuly sú tvorené po suprakrustálnych horninách Ingul-Inguletskej série a v dôsledku prográdnej ultra metamorfózy, ku ktorej došlo v oslabenej zóne pri poklese tlaku. Kirovogradské žuly sú zastúpené porfyrickými, equigranulárnymi, aplito-pegmatoidnými, aplitovými a pegmatitovými typmi. Geochemická charakteristika (stopové prvky) získaná pre tieto granity ukazuje, že tieto žuly môžu patriť k S-typu granitov. Uránové ložiská spojené s týmto typom granitov môžu byť rozdelené do dvoch genetických typov: 1) ložiská Kr-U genetického typu nachádzajúce sa v granitových pegmatitoch, podobné ako typ Rössing. Medzi ekonomické rudné výskyty patria aj Th-REE-U mineralizácie ložisko Balka Korabelna a tri malé Th-U ložiská (Južná, Kalinovka, Lozovatka), ktoré boli objavené v juhozápadnej časti Kirovogradského kontinentálneho bloku; 2) ložiská Na-U genetického typu (Novokonstantynivka, Michurinka, Central, Vatutinka, Severynka, Dokuchaevka, Aprelskoe) sú spojené s Na metasomatitmi (albitity), ktoré sú vyvinuté v rôznych typoch hornín - (ruly a bridlice z Ingul-Inguletskej série a pegmatitových granitov priestorovo a geneticky spojené s dvojživcovými granitmi komplexov Novoukrajinka a Kirovograd. Ložiská Li a rudné výskyty Ta, Cs, Rb, Nb, Be, Sn (LCT typu pegmatitu) (Polohivka ložisko a rudný výskyt Stankuvatka) sú spojené s Li-pegmatitmi a metasomatitmi, ktoré sú vytvorené vo vrcholovej časti aplitu-pegmatitu a žulového masívu typu Kirovograd. Volyňský megablok je oblasť tektonicko-magmatickej aktivizácie, ktorá je interpretovaná ako výsledok kolízie medzi Fenoskandiou a Sarmatským segmentom Západoeurópského kratónu. Intrúzie granitoidov typu Osnytsk tvoria súčasť Osnytsk-Mikashevychi vulkanicko-plutonickej asociácie. Pásmo Osnytsk-Mikashevychi (súčasť veľkého Volyňského pásma) sa rozširuje na severo-východ od stredného ruského vulkanického pásma až do oblasti Timan. Táto štruktúrna hranica Fenoskandie z Volga-Ural a Sarmat pozdĺž ktorého nastal tektonický pohyb a magmatická aktivizácia v týchto kôrových blokoch. Podľa izotopových údajov ktoré sú k dispozícii, sa predpokladá, že granitoidy môžu byť vytvorené z primárnej taveniny plášťového pôvodu. Záverečná fáza hlavných orogénnych udalostí v Volyňskom megabloku sa prejavila vniknutím Korostenského plutónu v anorogénnej pozícii. Initrúzii predchádzal nestabilný subplatforemný režim v okrajovej časti Osnytského orogénu. Ich tvorba bola dokončená pred 1,8-1,74 miliardami rokov. Korostenský plutón je komplex polyfázových intrúzií anortozitovo-rapakivi-granitoidovej formácie (ARGF). Intrúzia Korostenského typu je najstaršia medzi široko známymi výskytmi ARGF vo svete. Je najväčším plutónom ARGF v západoeurópskom kratóne, rovnako ako medzi všetkými plutónmi ukrajinského štítu. Asi 75% z celkovej rozlohy Korostenského plutónu tvoria granity typu rapakivi a rapakivi podobné granity. Ďalších 25% tvoria bázické a hybridné typy hornín. Podľa geochemických vlastností tieto granity by mali patriť k granitom A-typu. Tento projekt je zameraný na prehĺbenie vedeckej spolupráce medzi vedcami Ústavu vied o Zemi Slovenskej Akadémie vied a Národnej akadémie vied Ukrajiny. Zdieľanie vedeckých skúseností môže pomôcť vyriešiť základné vedecké problémy a nájsť všeobecné črty distribúcie mineralizácie a ekonomických rudných výskytov / ložísk ako v rámci územia Slovenska tak aj na Ukrajine.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

AlpArray
AlpArray
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Anotácia:AlpArray je medzinárodný multidisciplinárny projekt typu koordinovanej výskumnej iniciatívy mnohých európskych krajín, ktorého primárnou úlohou je študovať širšiu oblasť Álp na pomocou vysoko kvalitných širokopásmových seizmických dát, získaných pomocou inštalácií dočasných seizmických staníc pre jednotlivé seizmologické experimenty. V súčasnosti je zapojených 64 inštitúcií zo 17 krajín. Hlavným cieľom tohto projektu je sústrediť a spojiť rôzne prístrojové vybavenie a výskumné úsilie participujúcich krajín vykonané na národnej úrovni do koordinovanej medzinárodnej spolupráce, vrátane zberu dát, spracovania a analýzy a zobrazovania. K existujúcim 220 stálym staniciam v záujmovej oblasti bude doplnených ďalších cca 350 na pevnine a cca 40 na morskom dne. Geodynamická interpretácia získaných údajov bude založená na spojení výsledkov z rôznych disciplín geovied, ako geológia, seizmológia, gravimetria, magnetotelurika, GPS merania, numerické a analógové modelovanie).
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.1.2020

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021

Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
Climate-environmental deteriorations during Greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Nedávny nárast hladiny mora v reakcii na zvyšujúce sa úroveň atmosférických skleníkových plynov a súvisiace globálne otepľovanie je prvoradou úlohou pre spoločnosť. Dôkazy z histórie Zeme, ukazujú, že ľadová-interglaciálna a niektoré ďalšie praveké zmeny hladiny morí boli o rád alebo viac vyššie, než bolo pozorované v súčasnej dobe. Ak chceme predvídať budúce hladiny morí, potrebujeme lepšie porozumieť záznamu minulých zmien morskej hladiny. Na rozdiel od ľadovej eustázie kontrolovanej hlavne topením a ubúdaním kontinentálnych ľadovcov, krátkodobé zmeny morskej hladiny počas hlavných skleníkových epizód dejín Zeme sú známe, ale stále zle chápané. Globálne oproti regionálnym koreláciam, ich príčiny a dôsledky týchto zmien na úrovni hladiny mora sú predmetom diskusií. Projekt je zameraný na koreláciu, príčiny a dôsledky významných krátkodobých, tj tisíc- a storočných zmien morskej hladiny počas poslednej významnej skleníkovej epizódy dejín Zeme, kriedy. Dlhodobú rekordná úroveň, v prvom až druhom ráde cyklov trvajúcich milióny až desiatky miliónov rokov, riadila vnútorná dynamická história Zeme. Meniace sa rýchlosti tvorby oceánskej kôry viedli kriedovej doby k dlhodobému vzostupu hladiny mora. Avšak, v kriedových sedimentárnych sekvenciách sú záznamy superponovaných krátkodobejších zmien hladiny mora, 3. až 4. rádu. Mechanizmy pre tieto zmeny sú kontroverzné (epizódy zaľadnenia, skladovanie a uvoľňovanie podzemných vôd, regionálna tectonika a ňou vyvolané plášťové procesy. Posledné vylepšenia geologickej časovej osi pomocou nových rádiometrické dát a numerickej kalibrácie biozonácie, izotopov uhlíka a stroncia, paleomagnetických zvratov a astronomicky kalibrovaných časových škál urobili výrazný pokrok pre poznanie podmienko počas kriedového obdobia. Hlavné medzinárodné úsilie, ako je EARTHTIME, EARTHTIME-EÚ a programy GTSnext zlepšujú kriedové časové meradlo, aby poskytli rozlíšenie porovnateľné s mladšou históriou Zeme. Teraz je prvý raz možné korelovať a datovať krátkodobé záznamy kriedových hladín morí s rozlíšením vhodným pre ich podrobnú analýzu. Tento projekt skúma stredno a vrchno kriedové (120 mA - 66 mA) cykly morskej hladiny v detaile, aby sa odlíšili a kvantifikovali ako krátkodobé, tak aj dlhodobé záznamy v rámci nového vysoko rozlíšenia v časovom horizonte na základe orbitálnej cyklicity. Časový interval pre štúdium začína prvými hlavnými oceánskymi anoxickými udalosťami (OAE 1a), a končí na konci kriedy. Zahŕňa čas super-skleníkových podmienok, veľkých oceánskych anaeróbnych udalostí, kriedové teplotné maximum a následné ochladenie. Prvým hlavným cieľom je zladiť záznamy morskej hladiny s vysokým rozlíšením od globálne distribuovaných sedimentárnych archívov do novej detailne rozlíšenej časovej osi, s použitím kriviek izotopov morskej vody a orbitálne cykly (400, 100 tisíc ročnej excentricity). To bude riešiť otázku, či pozorované krátkodobé zmeny hladiny morí sú regionálne (tektonické) alebo globálne (eustatic) a určiť ich možný vzťah ku klimatických cyklom. Druhým cieľom bude výpočet miery zmeny morskej hladiny počas kriedovej skleníkového epizódy. Rýchlosť geologicky krátkodobej zmeny na teplej Zemi pomôže lepšie zhodnotiť nedávne globálnej zmeny morskej hladiny a posúdiť úlohu mechanizmov spätnej väzby, teda tepelnej rozťažnosti / zmrštenia morskej vody, poklesy v dôsledku zaťaženia vodou, zmeny vegetácie krajinného systému. Tretím cieľom bude skúmať vzťah maxím úrovne hladiny mora a zmien morskej anoxie a oxidácie, zastúpenia čiernych bridlíc a oceánskych červených vrstiev, ako aj vyhodnotiť dôkazy o dočasných ľadovcových epizódach alebo iných klimatických udalostiach. Multi-záznam a multi-proxy štúdie poskytnú scenár s vysokým rozlíšením celých cyklov morskej hladiny a umožnia rozvoj kvantitatívnych modelov pre zmeny morskej hladiny v skleníkových epizódach.
Doba trvania: 25.4.2014 - 31.12.2019

Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
Low-frequency fluctuations of the geomagnetic field and their bioresponse effects in case of water characteristics, luminescent bacteria and yeast granules
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je študovať vzájomné vzťahy nízkofrekvenčných variácií geomagnetického poľa, ktoré sú prezentované ako faktor životného prostredia a dynamiku vodných charakteristík, luminiscenčných baktérií a granulí kvasníc, ktoré inicializujú vyšetrované biologické reakcie.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7