Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav vied o Zemi SAV
AdriaArray na Slovensku
Adria Array in Slovakia
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Anotácia:Hlavnou motiváciou projektu je výpočet nového a originálneho 3D komplexného modelu kôry v regióne Karpatsko-panónskej panvy. Bude založený na výsledkoch získaných 3D gravitačným modelovaním pri zohľadnení ďalších geofyzikálnych obmedzení. Na výpočet 3D modelu kôry použijeme nový program SpaceMap, ktorý je dôležitou súčasťou moderného, jedného z najlepších na svete, algoritmu 3D GMT-AUTO.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022
CAPABLE
CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fojtíková Lucia PhD.
Anotácia:Hlavným zameraním projektu CAPABLE je podrobné štúdium litosféry karpatsko-panónskej regiónu, ktorá je možná vďaka hustej sieti novoinštalovaných dočasných seizmických staníc v rámci európskeho doplňujúceho experimentu AlpArray-PACASE. Doteraz je málo poznatkov o štruktúre litosféry a variáciách hranice litosféra-astenosféra kvôli nedostatočným údajom z regiónu, ktoré sú získané iba z niekoľkých seizmických observatórií. Napriek tomu boli zaznamenané významné variácie štruktúry vrchného plášťa, čo si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdie. Výskum je potrebný uskutočniť v spolupráci vedcov zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorky s cieľom získať podrobnejšie vedomosti o štruktúre kôry a vrchného plášťa až do hĺbky približne 600 km. Litosféra v karpatsko-panónskej oblasti je zložená z niekoľkých kolidujúcich mikroplatní. Seizmicita regiónu s intenzitou do VIII až IX predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov dotknutých oblastí. Tím CAPABLE, zložený z vyšehradských inštitúcií, bude mať za úlohy: zber nových údajov, ktoré budú spracované rôznymi metódami; získané výsledky s neseimologickými poznatkami interpretovať do spoločného záveru; vytváranie 3D modelu vrchného plášťa a štruktúry litosféry. Navyše takto získaný nový seizmotektonický model umožní presnejšie definovať seizmicky aktívne oblasti a ich aktívne zlomové systémy, a tak pomôže pochopiť seizmický vývoj, neotektonický režim a súčasné aktívne zlomové zóny v záujmovej oblasti.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
Geophysical events and their bioindication using microorganisms
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Anotácia:V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: -monitoring fluktuácií geofyzikálnych javov ako nízkofrekvenčné fluktuácie geomagnetického poľa (na Slovensku v Hurbanove na Geomagnetickom observatóriu) a merania atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu s vysokým časovým rozlíšením (na Ukraine a na Slovensku) za účelom amplitudálno-frekvenčnej analýzy. -vývoj a modifikácia systému pre automatizovaný výskum bioindikačných parametrov a aspekty modelovania geofyzikálnych parametrov -stanovenie procesov interakcie fluktuácie geofyzikálnych faktorov so zmenami bioluminiscencie baktérií, metachromázia volumilných granulí kvasníc a antioxidačné vlastnosti rastlín slúžiacich ako bioindikátory. -vývoj algoritmov a programov na štúdium korelácie medzi fluktuáciou vybraných geofyzikálnych javov a bioindikátormi. -komparatívna analýza získaných údajov za účelom stanovenia mechanizmu vplyvu vybraných geofyzikálnych faktorov na biologicky významné procesy
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022
Gravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna
Gravimetric investigation of the structure of the Etna summit craters system
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie geologickej štruktúry vrcholovej časti magmatického systému Etny pomocou gravimetrie. Vo vrcholových partiách Etny sa vykonajú nové merania tiaže. Gravimetrické merania sa spracujú do podoby mapy úplných Bouguerových anomálií (UBA). UBA data sa budú modelovať v 3D pomocou softvéru IGMAS+. Hustotný 3D model sa bude interpretovať v geologickom i vulkanologickom kontexte.
Doba trvania: 1.3.2020 - 30.11.2021
Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021
Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskýej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch
Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
Western Tethys meets Eastern Tethys
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
Deposit-to-Regional Scale Exploration
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Nerastné ložiská sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Prvým cieľom D-Rexa je nadviazať na túto novú paradigmu s geofyzikálnymi údajmi z troch perspektívnych oblastí vo Švédsku, Grónsku a Fínsku. Druhým cieľom D-Rexa je preto integrácia mnohostranných geofyzikálnych údajov získaných v týchto perspektívnych oblastiach. Tretím cieľom D-Rexa je zjednotenie, optimálna integrácia a vizualizácia geologických a geofyzikálnych údajov na základe konceptu Common Earth Modeling (CEM). Kľúčovým prvkom projektu sú: elektromagnetické prieskumy (škálovanie depozitov), vývoj multimetódovej techniky 3D modelovania/inverzie, spoločná inverzia s pomocou techník strojového učenia na spájanie rôznych geofyzikálnych parametrov s cieľom odhaliť vzájomné korelácie aj ich absencie, integrácia (od regionálnych po lokálne - depozitné) modelov do CEM na základe všetkých dostupných geofyzikálnych a geologických údajov, tvorba máp predikcie na základe regionálnych modelov, korelácia a interpretácia regionálnych spolu s depozitnými modelmi. Výstupom tohto projektu budú nové technológie a pracovné postupy, ktoré priamo zodpovedajú cieľu Európy stať sa sebestačným v oblasti surovín. Dosiahneme lepšie pochopenie geologickej histórie kľúčových minerálnych oblastí v Európe a proxy pre ďalšie podobné alebo príbuzné európske metallogénne zóny. Výsledkom tohto porozumenia budú vylepšené modely pre formovanie minerálov a umožní nám lepšie predpovedať ich očakávané polohy. To povedie k objaveniu nových, kvalitnejších a možno väčších ložísk minerálov, a tým k lepšej ponuke.
Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2023
Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
Comparison of geophysical and geological structures of the Western Carpathian lithosphere with other orogenic areas in Europe ämainly Bohemian Massif and Norwegian Caledonides)
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.
Doba trvania: 11.2.2019 - 30.12.2021
Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie
De-risking Ireland’s Geothermal Energy Potential
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Štvorročný výskumný projekt bude integrovať multidisciplinárne, viacrozmerné geofyzikálne, geologické a geochemické údaje pomocou spoločnej analýzy, interpretácie, modelovania a inverzie. Tím DIG zhromaždený pre tento projekt prináša komplexné znalosti geofyzikálnych a geologických metód. Patria sem aktívna a pasívna seizmika, aktívne a pasívne (t.j. magnetotelurické) elektromagnetické metódy a integrované geofyzikálne-petrologické modelovanie spolu s írskou kôrovou geológiou a geochémiou hornín.
Doba trvania: 11.2.2020 - 30.12.2022
Význam nerastných surovín v ekonomike krajín V4
Importance of raw materials in the economy of V4 countries
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikácia kritických surovín pre ekonomiku krajín V4. Polská strana ako koordinátor zastúpená spoločnosťou JSW je v EU najväčší producent koksovateľného uhlia čo je tiež jedna z 27 kritických surovín. Ostatné krajiny majú dôležité iné zdroje kritických surovín dôležité pre európsku ekonomiku. Počas mítingov budú diskutované tieto témy a skúsenosti pri identifikovaní potenciálnych kritických surovín. Na záverečnom mítingu budú formulované spoločné stanoviská k téme kritických surovín a bude pripravená publikácia. Spoločné stanovisko bude vytvárať váhu na presadenie projektov venovaných tejto téme.
Doba trvania: 1.10.2020 - 31.1.2022

Celkový počet projektov: 14