Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Fyzikálny ústav SAV

Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.
Anotácia:Cielom projektu je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie a stabilitu perovskitových solárnych článkov bez obsahu olova s použitím novej zbernej vrstvy pre elektróny s priehľadnou vrstvou oxidu, perovskitovej bezolovnatej aktívnej vrstvy, novej dierovej transportnej vrstvy (HTM) a elektródy na báze uhlíkových nanoštruktúr.Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorilo konzorcium kórejských, slovenských, českých, maďarských a poľských výskumných skupín, z ktorých každá bude zameraná na riešenie špecifických cieľov. . Skupina z FUSAV bude aktívne v časovo rozlíšených rtg analýzach na báze rtg malouhlového rozpotylu, a v mapovani elektronových stavov v okolí zakázaného pásu pripravených štruktúr a štúdiu stability pripravených štruktúr a solárnych článkov.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

CERN - ISOLDE
CERN - ISOLDE
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2020

Cieľový projekt — Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan CSc.
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.12.2020

Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics
Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2021

Cieľový projekt — Theoretical study of heavy and exotic hadrons properties in the framework of a relativistic quark model
Theoretical study of heavy and exotic hadrons properties in the framework of a relativistic quark model
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubnička Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2023

Cieľový projekt — Vytvorenie elektronickej aparatúry pre experimenty v relativistickej fyzike ťažkých a ľahkých iónov na urýchľovači Nuclotrón
Creation of electronic equipment for experiments in relativistic nuclear physics of heavy and light ions at the Nuclotron accelerator
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matoušek Vladislav CSc.
Anotácia:V súčasnosti prebieha v Laboratóriu fyziky vysokých energií V. I. Vekslera a A. M. Baldina (LFVE) v Spojených ústavoch jadrového výskumu v Dubne (Ruská federácia) rekonštrukcia urýchľovacieho systému Nuklotrón-NICA a budovanie mnohoúčelového detektoru (MPD) za účelom ďalšieho experimentálneho výskumu v oblasti relativistickej jadrovej fyziky ťažkých a ľahkých iónov. Z toho dôvodu je potrebné inovovať vybavenie Nuklotrónu v priestore vnútorných terčov. Táto inovácia predpokladá čiastočnú, resp. úplnú zámenu prístrojov a materiálov vo vákuovej komore stanice vnútorných terčov Nuklotrónu. V rámci spolupráce medzi LVE a Fyzikálnym ústavom SAV sa plánuje inovácia elektronickej aparatúry pre vyššie uvedené experimenty, ktoré vyžadujú aby experimentálna elektronika umožňovala prácu vo vysokom vákuu. Predstavuje to inováciu elektronických blokov stanice vnútorných terčov, modernizáciu systému merania pozície terčov vo vákuovej komore, realizáciu stabilizácie pohybu terčov v podmienkach vysokého vákua. Ďalej je potrebné inovovať ovládací systém, spojenie s elektronikou riadenia terčovej komory a kompletné prebudovanie softvérového vybavenia.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2020

Grant vládneho splnomocnenca — Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Investigation of relativistic nuclear interactions at the NUCLOTRON/NICA accelerator complex
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gmuca Štefan CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2020

Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
JINR
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nagy Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023

Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
JINR
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Běták Emil DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023

Grant vládneho splnomocnenca — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Kvantové technológie vo vesmíre
Quantum Technologies in Space
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.
Doba trvania: 1.10.2016 - 1.10.2020

Multifunkcionálne nanokarbónové kompozitné materiály
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter PhD.
Anotácia:Multicomp je COST akcia EU s cieľom koordinácie teórie, experimentu ako aj priemyselného využitia nanokarbónových materiálových technológií. Projekt sa zameria špeciálne na karbónové nanotrubky, jedno a viac-vrstvový grafén.
Doba trvania: 1.9.2016 - 31.8.2020

Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je návrh a vývoj magnetometra typu flux-gate a magnetického rotátora zabezpečujúceho určenie polohy a orientácie a polohovanie satelitov na nízkych a stredných orbitoch a satelity GPS. V rámci aktivít sa vyvinú vhodné magnetické obvody pre uvedené účely a s ich využitím sa skonštruujú štruktúrne, technické a letové modely pre oba typy prvkov. Letové modely sa otestujú podľa požiadaviek na využitie v reálnych podmienkach (EMC, radiačná a vibračná odolnosť, tepelná odolnosť vo vákuu).
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Rozvoj učenia založeného na bádaní pomocou IYPT
Development of Inquiry Based Learning via IYPT
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Plesch Martin PhD.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.6.2022

Vysokorozmerná kvantová fotonická platforma
High dimensional quantum Photonic Platform
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.
Anotácia:Develop near-optimal single-photon sources based on semiconductor quantum dots, and couple them to highly reconfigurable 3D photonic glass chips to implement multi-photon multi-mode quantum walks. As a first benchmark, we will demonstrate quantum advantage (or supremacy) through high photon-number Boson sampling measurements. The platform will then be used to demonstrate secure quantum computation (homomorphic encryption) and quantum communication (quantum enigma machine) tasks on chip. A new advanced metrology task will be proposed and demonstrated, with simultaneous multi-parameter estimation.
Doba trvania: 1.4.2018 - 30.3.2021

Celkový počet projektov: 15