Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kód Názov Typ Rok
IMC-P-17-0021-UI Vývoj mikroelektromechanických senzorov. Produkt 2017
IMC-P-17-0022-UI Vývoj softverových produktov. Produkt 2017
IMC-P-15-0025-UI Technológie automatického spracovania reči na báze automatického rozpoznávača reči. Produkt 2015
IMC-P-15-0026-UI Syntetizátor reči v slovenčine. Produkt 2015
IMC-P-01-0021-UM Infračervený teplomer IRT Produkt 2001
IMC-P-00-0021-UMB Escherichia coli produkujúce L-treonín. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-UACH Keramické súčiastky. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-UPo Lepidlá s trvalou lepivosťou CELUPOL. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-MAMES Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou tekutých zliatin. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-UGt Nukleárny merač vlhkosti. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-FU Prístroj na meranie špecifického tepla, súcinitela teplotnej vodivosti a súcinitela tepelnej vodivosti materiálov Thermophysical Transient Tester RT 1.02. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-NiU Súbor myších hybridómov produkujúcich monoklonové protilátky proti tau proteínom, beta amyloidovému proteínu a tyrozín-kinázovým receptorom. Produkt 2000
IMC-P-00-0021-CHU Vzácne sacharidy a ich deriváty: Produkt 2000
IMC-P-00-0021-UEF Zariadenie KRYOGYN Produkt 2000
IMC-P-00-0022-CHU Biopolymérne surfaktanty a amfifilné biodegradabilné deriváty Polysacharidov. Produkt 2000
IMC-P-00-0022-UPo Elektricky vodivé lepidlá/tmely ELEKTROPOL. Produkt 2000
IMC-P-00-0022-MAMES Kompozitný materiál hliník (titán) – bórové (SiC, prípadne oceľové) kontinuálne vlákna. Produkt 2000
IMC-P-00-0022-FU Prístroj na meranie špecifického tepla, súcinitela teplotnej vodivosti a súcinitela tepelnej vodivosti materiálov Thermophysical Transient Tester RTCE. Produkt 2000
IMC-P-00-0022-UGt Spracovanie odpadov z úpravy soľanky pre poľnohospodárske účely. Produkt 2000
IMC-P-00-0022-UMB Vývin bioreaktorového systému s imobilizovanými degradérmi polutantov. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-UPo Konštrukčno-opravárenské lepidlá/tmely TERMOPOL a FLEXOPOL. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-UI Návrh a realizácia integrovaných obvodov. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-CHU Oligosacharidy s biologickou aktivitou. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-UGt Optimalizátor procesov rozpojovania hornín. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-FU Plošný zdroj tepla/senzor teploty Produkt 2000
IMC-P-00-0023-MAMES Pokovovanie kontinuálnych uhlíkových vlákien vo forme pradencov meďou alebo niklom. Produkt 2000
IMC-P-00-0023-UMB Skvalitnenie fermentačných procesov. Produkt 2000
IMC-P-00-0024-MAMES Kompozitné materiály meď-uhlíkové vlákno s riadenou teplotnou rozťažnosťou. Produkt 2000
IMC-P-00-0024-UPo Lepidlo na použitie pri konštrukcii koľajových tratí RAILPOL Produkt 2000
IMC-P-00-0024-UI Návrh a realizácia dosiek plošných spojov. Produkt 2000
IMC-P-00-0024-CHU O-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropylderivát hemicelulóz typu (1-4)-b-D-xylánu a spôsob jeho prípravy. Produkt 2000
IMC-P-00-0024-FU Rastrovací kapacitný mikroskop Produkt 2000
IMC-P-00-0024-UMB Testovanie biodegradability nových rafinérskych produktov a petrochemikálií. Produkt 2000
IMC-P-00-0024-UGt Využitie železiarenských brúsnych kalov. Produkt 2000
IMC-P-00-0025-MAMES Penový hliník. Produkt 2000
IMC-P-00-0025-UGt Rafinácia alkalického roztoku tiosoli od ortuti a arzénu cementáciou. Produkt 2000
IMC-P-00-0025-FU Snímač posunutia s vysokou linearitou. Produkt 2000
IMC-P-00-0025-UPo Vodivé polymérne kompozity na báze termoplastov a gúm Produkt 2000
IMC-P-00-0026-UPo Makročasticový mezopórovitý guľovitý silikagél. Produkt 2000
IMC-P-00-0026-FU Mnohofunkčný procesor prechodového náboja (VTCP) Produkt 2000
IMC-P-00-0026-UGt Technológia mletia keramických surovín. Produkt 2000
IMC-P-00-0027-MAMES Aplikácia infiltračných technológií na výrobu kompozitných materiálov. Produkt 2000
IMC-P-00-0027-UGt Elektromagnetický preventér ústia ropných vrtov. Produkt 2000
IMC-P-00-0027-UI Grafický editor pre tvorbu a modifikáciu modelu DEDS a simulačné overenie jeho činnosti. Produkt 2000
IMC-P-00-0027-UPo Prístroj LUMIPOL. Produkt 2000
IMC-P-00-0028-UGt Komplexná technológia úpravy a využitia kaolinických a sklárskych pieskov. Produkt 2000
IMC-P-00-0028-UI Simulácia výrobného systému a optimalizácia výroby. Produkt 2000
IMC-P-00-0029-MAMES Kompozitný materiál meď-kontinuálne volfrámové vlákna. Produkt 2000
IMC-P-00-0029-UGt Merač pevnosti peliet MPP-1. Produkt 2000
IMC-P-00-0029-UI Termovízny zobrazovací systém na monitorovanie a riadenie tepelných technologických procesov. Produkt 2000
IMC-P-00-0030-UI Integrovaný robotický programový systém. Produkt 2000
IMC-P-00-0030-UGt Metodika identifikácie biogénnych rizík. Produkt 2000
IMC-P-00-0031-UGt Technológia úpravy skleneného odpadu pre výrobu vysoko účinných abrazívnych materiálov. Produkt 2000
IMC-P-00-0032-UGt Biologická degradácia a asanácia ropných znečistení. Produkt 2000
IMC-P-00-0033-UGt Technológia zeolitizácie popolčekov. Produkt 2000
IMC-P-00-0034-UGt Získavanie striebra zo sulfidných výpražkov chloridovým Spôsobom. Produkt 2000
IMC-P-00-0035-UGt Biologická regenerácia lúhovacích roztokov na báze síranu železitého. Produkt 2000
IMC-P-00-0036-UGt Odstraňovanie Fe z odpadových a technologických vôd. Produkt 2000
IMC-P-00-0037-UGt Hydrometalurgické spracovanie kolektívnych koncentrátov polymetalických rúd. Produkt 2000
IMC-P-00-0038-UGt Regulátor hustoty DR-2. Produkt 2000