Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav geotechniky SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Slavomír Hredzák PhD.
WWW: http://ugt.saske.sk
Profil ústavu: Ústav bol zriadený 22.11.1954 ako Komisia pre baníctvo SAV, neskôr Kabinet baníctva SAV (1955-1957), Laboratórium baníctva SAV (1957-1963), Ústav baníctva SAV (1963-1966), Ústav vlastností hornín SAV (1966-1976), Banícky ústav SAV (1976-1993) a od 01.05.1993 Ústav geotechniky SAV.
Pôsobí v oblastiach: Vedy o Zemi a environmentálne vedy, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálna biotechnológia a Nanotechnológie.
Vykonáva základný výskum geologických a geotechnických aspektov kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmania stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitosti tvorby tuhých minerálnych a syntetických disperzií v mikro- a nanorozmeroch, modifikácia vlastností prírodných, syntetických (nano)minerálov a (nano)materiálov, ako aj úprava nerastných surovín a vôd fyzikálnymi, mechano-chemickými, fyzikálno-chemickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; základný výskum interakcii fáz v disperzných sústavách a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí.
Cieľovo sa orientuje na využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí na rozpracovanie princípov špičkových technológií v oblastiach: rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, odpadov a materiálov mineralurgickými a metalurgickými postupmi, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a geologických, chemických a environmentálnych zmien na skládkach odpadov s cieľom ekologickej revitalizácie.
Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu a uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Spolupracuje s univerzitami, výskumnými organizáciami a priemyselnými závodmi. Ohľadom zahraničia má aktívnu spoluprácu s inštitúciami v týchto krajinách: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko, Arménsko, Kazachstan, USA a Čile.
Produkty: IMC-P-00-0021-UGt: Nukleárny merač vlhkosti.
IMC-P-00-0022-UGt: Spracovanie odpadov z úpravy soľanky pre po&......
IMC-P-00-0023-UGt: Optimalizátor procesov rozpojovania hornín.
IMC-P-00-0024-UGt: Využitie železiarenských brúsnych kalov.
IMC-P-00-0025-UGt: Rafinácia alkalického roztoku tiosoli od ortuti ......
IMC-P-00-0026-UGt: Technológia mletia keramických surovín.
IMC-P-00-0027-UGt: Elektromagnetický preventér ústia ropných vrto......
IMC-P-00-0028-UGt: Komplexná technológia úpravy a využitia kaolin......
IMC-P-00-0029-UGt: Merač pevnosti peliet MPP-1.
IMC-P-00-0030-UGt: Metodika identifikácie biogénnych rizík.
IMC-P-00-0031-UGt: Technológia úpravy skleneného odpadu pre výrob......
IMC-P-00-0032-UGt: Biologická degradácia a asanácia ropných zne&#......
IMC-P-00-0033-UGt: Technológia zeolitizácie popolčekov.
IMC-P-00-0034-UGt: Získavanie striebra zo sulfidných výpražkov ch......
IMC-P-00-0035-UGt: Biologická regenerácia lúhovacích roztokov na ......
IMC-P-00-0036-UGt: Odstraňovanie Fe z odpadových a technologick......
IMC-P-00-0037-UGt: Hydrometalurgické spracovanie kolektívnych konce......
IMC-P-00-0038-UGt: Regulátor hustoty DR-2.


Služby: IMC-S-00-0071-UGt: Hydrodynamický rozdružovač.
IMC-S-00-0072-UGt: Technológia získavania zlata z arzenopyritových......
IMC-S-01-0073-UGt: Biologicko-chemická úprava silikátových surov......