Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (do 30.9.2015)

Riaditeľ ústavu:
WWW: http://www.psychologia.sav.sk
Profil ústavu: Prvé pracovisko základného výskumu v psychológii na Slovensku vzniklo v roku 1948 ako Psychologický ústav SAVU. Jeho činnosť bola ukončená v roku 1951. Avšak už v roku 1952 bolo ustanovené Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU. Na jeho základe bolo v roku 1955 vytvorené Psychologické laboratórium SAV ako samostatné pracovisko, ktoré postupne rástlo personálne aj rozširovaním výskumného zamerania. Existenciu a vývoj Psychologického laboratória SAV schválilo Prezídium Československej akadémie vied ako organizáciu s názvom Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Zriaďovacia listina Ústavu experimentálnej psychológie SAV vydaná Predsedníctvom SAV (uznesenie P SAV č. 735 zo dňa 09.09.2003) uvádza dátum zriadenia organizácie 1. 4. 1955.

Od samého vzniku pracovísk ústavu bolo a je v centre záujmu skúmanie poznávacích procesov: senzorika, percepcia, pamäť, myslenie, inteligencia, tvorivosť, múdrosť a rozhodovanie -- s pevným ukotvením týchto kognitívnych procesov v osobnosti, jej utváraní, dynamike, štruktúre a interakcie so sociálnym prostredím.

Poznávacie procesy a osobnosť boli hlavnou výskumnou témou dvoch Centier excelentnosti SAV, ktorých nositeľov bol ÚEP SAV: Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti - CEVIT (2002 – 2006) a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG (2007 – 2010). Vedúcim oboch centier bol prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Od 4. 8. 2011 (do 2014) pokračuje skúmanie v treťom Centre excelentnosti SAV s názvom Centrum strategických analýz, Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti - CESTA. Hlavným nositeľom centra je Prognostický ústav SAV. ÚEP SAV je partnerským pracoviskom, ktoré sa koncentruje na skúmanie psychologických dimenzií strategického rozhodovania. Vedúcou centra v ÚEP SAV je prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

V roku 2014 vďaka podpore grantovej agentúry VEGA MŠ a SAV zamestnanci a zamestnankyne ústavu riešia nasledujúce výskumné projekty:

• Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania (vedúci projektu Ivan Sarmány-Schuller, doba riešenia projektu 2012 - 2014).

• Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní (vedúci projektu Radomír Masaryk, doba riešenia projektu 2013 - 2016).

• Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh (vedúca projektu Vladimíra Čavojová, doba riešenia projektu 2013 - 2016).

• Rozhodovania v emočne náročných situáciách: výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania (vedúca projektu Lucia Adamovová, doba riešenia projektu 2014 - 2018).


Od 1.10.2013 kolektív výskumníčok a výskumníkov ÚEP SAV s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) rieši výskumný projekt s názvom “Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty” (akronym RPOSA). Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. Mgr. Peter Halama, PhD. 

Od roku 1956 ústav vydáva karentovaný impaktovaný časopis STUDIA PSYCHOLOGICA, ktorý vychádza v anglickom jazyku.

Od akademického roku 2009/2010 sa Ústav experimentálnej psychológie SAV podieľa - ako nevysokoškolská inštitúcia - na uskutočňovaní doktorandského študijného programu v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).