Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav anorganickej chémie SAV

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Miroslav Boča DrSc.
WWW: http://www.uach.sav.sk/
Profil ústavu: Ústav anorganickej chémie rozvíja predovšetkým:
 • základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov ,
 • výchovu nových vedeckých pracovníkov v zmysle príslušných zákonov o doktorandskom štúdiu, vo vedných odboroch v súlade s akreditáciou ústavu Ministerstvom školstva SR
 • expertíznu činnosť a spoluprácu s pracoviskami príbuzných vedných odborov, vysokými školami a hospodársko-právnymi subjektami doma a v zahraničí.

Predmetom výskumu sú najmä:
 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách a na ich fázových rozhraniach
 • termodynamika viaczložkových sústav
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód určovania štruktúry a vlastností látok.

Výskum je aktualizovaný a konkretizovaný do sponzorovaných vedeckých a výskumných projektov - granty domáce, medzinárodné resp. zmluvné objednávky hospodársko-právnych subjektov.

Ústav sa člení na vedecko-výskumné oddelenia:
 • Oddelenie keramiky,
 • Oddelenie hydrosilikátov,
 • Oddelenie taveninových sústav,
 • Oddelenie teoretickej chémie,
 • Spoločné laboratórium pre výskum skla Ústavu anorganickej chémie SAV a Trenčianskej univerzity v Trenčíne.
Produkty: IMC-P-00-0021-UACH: Keramické súčiastky.


Služby: IMC-S-00-0071-UACH: Zlepšovanie kvality hliníka a energetickej a env......