Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Neuroimunologický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák DrSc.
WWW: http://www.niu.sav.sk
Profil ústavu: Neuroimunologický ústav je vedeckovýskumným pracoviskom, ktoré na bunkovej a molekulárnej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného. Skúma princípy a mechanizmy vedúce k poruchám komunikácie týchto dvoch systémov a analyzuje možnosti medzidruhového prenosu. Prototypom týchto porúch sú závažné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat spôsobené najmä patologickými proteínmi typu taonov a prionov. Ústav plní úlohu koordinátora a organizátora neuroimunologického výskumu a realizuje výchovu nových odborníkov na Slovensku. V rámci medzinárodného neuroimunologického centra (INIC) koordinuje výskumnú činnosť zahraničných spolupracujúcich laboratórií. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje s MRC, Laboratory of Molecular Biology (Cambridge), International School for Advanced Studies (Trieste), Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Chemical Neuropathology Laboratory (New York).
Produkty: IMC-P-00-0021-NiU: Súbor myších hybridómov produkujúcich monoklo......