Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Posudzovanie vplyvov ľudskej činnosti (stavieb) na vodu a pôdu v zmysle zákona NR SR č.127/94 Z.z.

Kód: IMC-S-00-0073-UH

Ústav hydrológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

V zmysle zákona Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe zoznamu činností, podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie (príloha č.1 zákona ) je potrebné pre vymenované činnosti, objekty a zariadenia v zákone, zabezpečiť a vypracovať posúdenie zámerov, či už v povinnom hodnotení (vypracovanie „Zámeru" a „Správy o hodnotení") alebo v zisťovacom konaní. Ponúkame koordinačnú činnosť ústavu, ako hlavného odborného pracoviska pri vypracovaní „Zámeru" a „Správy o hodnotení", a komplexné posudzovanie pre hlavných zložiek životného prostredia.

Aplikácia:

Podľa prílohy č.1 zákona NR SR č.127/1994 Z.z.

Stav:

Pracovnici Ústavu hydrológie SAV majú mnohoročné skúsenosti z oblasti skúmania a hodnotenia vplyvov antropogénnej činnosti na vodu a pôdu, ako aj z postupov EIA (Environmental Impact Assessment).

Spolupráca:

Zabezpečenie koordinačnej činnosti, ako hlavného odborného riešiteľského pracoviska pri vypracovaní „Zámeru" a „Správy o hodnotení" v zmysle zákona NR SR č.127/1994 Z.z.