Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Monitorovanie zmien vlhkosti poľnohospodárskych a lesných ekosystémov.

Kód: IMC-S-00-0072-UH

Ústav hydrológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Poľnohospodárske pôdy ako aj pôdy lesných porastov sa vyznačujú vysokou biologickou aktivitou v priebehu roka. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri transporte vody a chemických látok. Činnosť človeka (úprava tokov, stavba priehrad, cestných komunikácií, atď.) ovplyvňuje pohyb vody v takýchto pôdach a prichádza k zmenám zásob vody v týchto oblastiach. Ponúkame meracie metódy so servisom určeným na monitorovanie vlhkostí pôd, výšky hladín podzemných vôd a hydrofyzikálnych charakteristík pôd v oblastiach, ktoré podliehajú intenzívnej činnosti človeka.

Inovácia:

Do prevádzky je uvedená neutrónová sonda, slúžiaca na meranie vlhkosti pôd, metódy na meranie ich fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík a na meranie hladín podzemných vôd.

Aplikácia:

Diagnostikovanie vodného režimu pôd a určenie zásob vody v zóne aerácie pre účely poľnodospodárstva a lesného ekosystému za účelom posúdenia vplyvu vodohospodárskych stavieb. Vypracovaná a overená je metodika štatistického, resp. analytického spracovania údajov z monitoringu, poskytujúca výslednú informáciu o časovej a priestorovej variabilite zásob vody v pôde.

Stav:

Pracovníci Ústavu hydrológie SAV majú značné skúsenosti s monitorovaním vlhkostí pôd v oblastiach blízko vodného diela Gabčíkovo, v meraní hydrofyzikálnych charakteristík pôd za účelom prípravy vstupných dát do matematických modelov, s vyhodnocovaním vodných zásob pôdy a s diagnostikou vodného režimu pôd. Poskytujú databázové spracovanie výsledkov veľmi vhodné na vyhodnotenie vodných zásob a ich grafickú interpretáciu.

Spolupráca:

Servisné služby v získavaní základných hydrofyzikálnych charakteristík pôd, v monitorovaní vlhkostí v pôdnych horizontoch a v následnom výpočte zásob vody v pôde. Vypracovanie posudkov a expertíz v oblasti vodného hospodárstva a poľnohospodárstva zmluvnou formou.