Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Určovanie hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd.

Kód: IMC-S-00-0071-UH

Ústav hydrológie SAV

Kontaktná osoba: Peter Šurda

Popis:

Zóna aerácie pôdy tvorí jednu z najdôležitejších a pre hodnotenie určite najkomplikovanejších častí hydrologického cyklu. Zásoby vody v nej tvoria veľkú časť zásob sladkej vody na Zemi. Časový priebeh vlhkosti, slúžiaci na určenie týchto zásob, možno určovať monitoringom alebo matematickým modelovaním. Ponúkame meracie a výpočtové metódy so servisom na určenie základných hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd.

Aplikácia:

Diagnostikovanie vodného režimu pôd a určenie zásob vody v zóne aerácie pre účely poľnodospodárstva a lesného ekosystému za účelom optimálnej tvorby a využitia vodných zásob.