Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technológia získavania zlata z arzenopyritových sulfidných koncentrátov.

Kód: IMC-S-00-0072-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia zahŕňa proces biologicko-chemickej degradácie štruktúry nosných minerálov Au (arzenopyritu a pyritu) a následnej thiomočovinovej extrakcie zlata z biolúženca. Dosiahnutá výťažnosť Au 93 %, pričom v priamom lúhovaní bez biodegradácie, ktorá alternuje proces termodeštrukcie kryštalickej mriežky sulfidov pražením, je dosahovaná výťažnosť Au iba cca 8 %.

Stav:

Laboratórne overený technologický postup na vzorkách z ložiska Pezinok.