Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biologická regenerácia lúhovacích roztokov na báze síranu železitého.

Kód: IMC-P-00-0035-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je založený na princípe oxidácie dvojmocného Fe na trojmocné za nepriamej účasti imobilizovaných buniek baktérií Thiobacillus ferroxidans. Regeneračný stupeň predstavuje perkolačnú kolónu vyplnenú bakteriálnym filmom na vhodnej matrici. Technológia je využiteľná v rôznych hutníckych prevádzkach využívajúcich ako extrakčné činidlo síran železitý.

Stav:

Laboratórne overený postup.