Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Optimalizátor procesov rozpojovania hornín.

Kód: IMC-P-00-0023-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Výskum faktorov ovplyvňujúcich kauzálne vzťahy medzi vstupnými a výstupnými veličinami procesov rozpojovania hornín umožnil nájsť funkcie, ktoré boli využité pri návrhu algoritmov optimalizácie týchto procesov skonštruovaného raziacieho stroja. Optimalizátor raziacich strojov umožňuje meniť rýchlosť rozpojovania, životnosť rozpojovacích nástrojov parametrami prislúchajúcimi kritériu opotrebovania nástrojov na bežný meter diela podľa vlastností hornín na postupujúcej čelbe. Princíp možno využiť pri optimalizácii rozpojovania hornín všeobecne, t.j. napr. vŕtaním (geologický prieskum, vŕtanie na naftu a plyn, geotermálna energia a pod.), razením (plnoprofilové raziace stroje, výložnikové raziace stroje atď.) a tiež u dobývacích strojov (dobývacie kombajny, veľkostroje, atď.).

Stav:

Funkčnosť optimalizátora bola verifikovaná pri razení prieskumného tunela Branisko (plnoprofilovým raziacim strojom Wirth TB-II-330 H/B v roku 1997.