Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Monitoring životného prostredia a zdravotného stavu lesa.

Kód: IMC-S-00-0075-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Lesné a vodné ekosystémy svojou povahou sú veľmi citlivé na polutanty (plyny, tuhé častice, aerosoly apod.) z ovzdušia a stávajú sa ich nosičmi. Reagujú na lokálne vplyvy i diaľkové prenosy znečisťujúcich látok. Ponúkame spoluprácu zameranú na:
Monitoring životného prostredia (vody, pôdy) a zdravotného lesa; vplyv antropogénnych aktivít a ich vplyv na lesný ekosystém; chemické a fyzikálnochemické analýzy vo vzorkách vody, výluhoch pôd apod., hodnotenie kvality podľa chemickéôho zloženia vzorky a posúdenie stavu lokality.

Aplikácia:

Lesné hospodárstvo.

Stav:

Pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene majú viacročnú odbornú prax v oblasti chemických a fyzikálnochemických analýz vzoriek vody, posudzovania vplyvu škodlivého prostredia a hodnotenia stavu prírodného prostredia. Ústav disponuje potrebným prístrojovým vybavením a laboratórnou technikou, ktoré umožňujú vo vzorkách v kvapalnej fáze (vo vode, vo výluhoch pôd a pod.) určiť pH, elektrickú vodivosť, amoniakálne ióny, nitráty, sírany, fluoridy, hydrogénuhličitany, alkality, vápnika, horčíka, draslíka, sodíka, rozpustných látok (anorganické a organické).

Spolupráca:

Vypracovanie správy a posudkov zmluvnou formou.