Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Mikrorozmnožovanie okrasných druhov drevín.

Kód: IMC-S-00-0071-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Určenie vhodných kultivačných systémov pre priame množenie vybraných druhov Magnolia spp. metódou in vitro. Optimalizácia vhodných kultivačných podmienok adaptácie a aklimatizácie regenerantov. Vyhodnotenie rastovej dynamiky pletivových kultúr z hľadiska zloženia kultivačných médií, druhovej odlišnosti drevín, dĺžky pestovania a podmienok kultivácie. Posúdenie vplyvu stresových faktorov na fyziologické procesy pletivových kultúr v podmienkach in vitro.

Aplikácia:

Rastlinné biotechnológie.

Stav:

Vypracované metodické postupy množenia magnolie in vitro boli overené v Arboréte Mlyňany, v oddelení škôlkárskej produkcie okrasného materiálu.

Spolupráca:

Vypracovanie metodických postupov zmluvnou formou. Predaj licencie.