Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Možnosti zníženia povodňového rizika prostredníctvom trvalo udržateľného hospodárenia v krajine.

Kód: IMC-S-00-0073-GgU

Geografický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Spolupráca pri analýze príčin povodní, pri odhade veľkosti povodní pre povodia bez hydrologického pozorovania a pri navrhovaní preventívnych opatrení na zmierenie ich dôsledkov

Inovácia:

Prístupy na zníženie povodňových rizík sú založené na princípoch a kritériach trvalej udržateľnosti. Odhad N-ročných prietokov sa uskutočňuje regionálnou frekvenčnou analýzou maximálnych prieto-kov.

Aplikácia:

Možnosť rozšírenia, resp. doplnenia existujúcich a pripravovaných dokumentov (smerné územné plány, USES, hydroekologické plány povodí, vodohospodárske plány povodí, protipovodňové plány)

Stav:

Geografický ústav SAV disponuje rozsiahlou údajovou bázou fyzickogeografických charakteristík malých povodí Slovenska a rozpracované sú princípy trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vodného hospodárstva.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov, štúdii a expertíz zmluvnou formou.