Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Databázy foriem využívania a zmien územia SR za 70. a 90. roky.

Kód: IMC-S-00-0072-GgU

Geografický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Satelitné údaje sa stali neoddeliteľnou súčasťou tvorby databáz geografických informačných systémov a tematickej kartografie. Databázy sú v mierke 1:100 000.

Inovácia:

Identifikovalo sa 31 typov základných foriem využívania územia na Slovensku. Najmenší mapový areál má rozlohu 25 ha. Druhá databáza obsahuje tieto typy zmien územia Slovenska za 70. a 90. roky: intenzifikácia poľnohospodárstva, extenzifikácia poľnohospodárstva, urbanizácia (industrializácia), zväčšovanie ťažby nerastných surovín, zalesnenie, odlesnenie a iné typy zmien.

Aplikácia:

Krajinné plánovanie, ochrana prírody, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, tematická kartografia.

Stav:

V roku 2001 ústav vydal monografiu Krajinná pokrývka Slovenska, ktorá pomôže užívateľom detailnejšie sa oboznámiť s obsahom uvedených databáz.

Spolupráca:

Poskytovanie konzultácií a expertíz o možnosti využívania databáz z odborného hľadiska zmluvnou formou. Správcom databáz je Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorá zároveň poskytuje dodatočné technické informácie o možnostiach ich využívania.