Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Regionálna štruktúra Slovenska a dynamika jej rozvoja.

Kód: IMC-S-00-0071-GgU

Geografický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Meniace sa politické, ekonomické a sociálne podmienky spôsobujú zásadné zmeny aj v regionálnej štruktúre Slovenska. Mnohým konfliktným situáciám v spoločnosti možno predchádzať kvalitnou analýzou priestorového usporiadania obyvateľstva, osídlenia a ekonomických aktivít.

Inovácia:

Geografický prístup k problematike populačného rastu, štruktúry a rozloženia obyvateľstva, nezamestnanosti a regionálnych trhov práce, kvality života a priestorového správania človeka poskytuje odborný pohľad na vzájomné pôsobenie ekonomických, sociálnych a demografických činiteľov v územnom kontexte.

Aplikácia:

Hodnotenie ekonomického, sociálneho a demografického rozvoja regiónov, miest a obcí.

Stav:

Publikačná činnosť pracovníkov ústavu obsahuje množstvo vedeckých a odborných prác o regionálnej štruktúre Slovenska. Ústav disponuje rozsiahlymi databázami regionálnej štatistiky.

Spolupráca:

Spracovanie diagnostických a prognostických podkladov, posudkov a expertíz pre regionálne plánovanie zmluvnou formou.