Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

MAGLAB - Laboratórium magnetizmu

Kód: IMC-S-00-0071-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

V MAGLAB-e robíme experimentálny materiálový výskum kovových magneticky mäkkých materiálov. Meracie zostavy sú prispôsobené vzorkám v tvare toroidu a tenkej pá­sky. K dispozícii sú tieto metódy - stav k novembru 1999 (čísla v zátvorkách sú čísla pojmov definovaných v STN 34 5108 "Názvoslovie magnetických meraní").

  • Automatické (napojené na počítač) zariadenie "st amplitúdová permeabilita" umožňuje skúmať: závislosť permeability mm (76) alebo susceptibility cc od intenzity H budiaceho poľa (H od 1E-2 do 5E3 A/m). Pri meraní na toroidoch je dolná hranica H = 1E-3 A/m a možno merať aj v režime sínusovej indukcie B; závislosť mm alebo cc od frekvencie f (f od 2 do 1E5 Hz pričom f- a H- rozsahy sa obme­dzujú nad istú úroveň); "afterefekty" (napr. dezakomodácia permeability D (92)) a ich H-závislosti možno merať zároveň s mm (pri izb. teplote, malé toroidy do 120 °C); odpoveď cc na dvojosové, rovinné mechanické namáhanie meriame na zaliatych (napr. epoxy) páskových vzorkách. (Rozsah mech. napätí závisí od prierezu vzorky: ±±50 MPa sa dosahuje pri priereze ~2E-3 cm2). Pomocou tejto metódy možno tiež zisťovať vplyv povlakov a zalievania na vlastnosti magnetického materiálu.
  • "Hysterezigraf" (44) umožňuje: automatický záznam (digitálne dáta) st opakovanej alebo jednorazovej hysteréznej sluč­ky (20) po číslicovej alebo analógovej integrácii indukovaného signálu; (f od 1E-2 do 1E5 Hz; požiadavka dosiahnuť magnetické nasýtenie (14) môže znížiť hornú hranicu); odpoveď slučky na mechanické namáhanie ako pre "st amplitúdovú permeabilitu".
Obe uvedené metódy umožňujú určiť ďalšie odvoditeľné veličiny ako magnetická indukcia B (28) alebo magnetizácia M/polarizácia J, remanencia (33), koercivita (32), straty (115), magnetizačná práca, atď.

Využitiu týchto meracích metód napomáha štandardná technológia prípravy vzoriek vrátane konštrukcie toroidných jadier (jadrá sa z tenkých pások navíjajú pri ovládanom ťahu pásky), zapuzdrenia, zalievania krátkych pások atď. Tepelné spracovanie (žíhanie) do 700 °C v Ar alebo N2 atmosfére je tiež štandardne k dispozícii.

Máme aj metódy, ktoré možno použiť podľa požiadaviek, napr. nedeštruktívne overovanie homogenity súvislej pásky s rozlíšením 0,5 cm od miesta k miestu pozdĺž pásky, využívajúce indukovanie vírivých prúdov (umožňujúce rozlíšiť nielen všetky vyššie uvedené parametre kvantitatívne, ale kvalitatívne i chemickú/štruktúrnu nerovnorodosť aj nemagnetických a zle vodivých materiálov), termomagnetické spraco­vanie toroidných jadier do 7,5 cm vonkajšieho priemeru v obvodovom poli (do 700 A/m, 700 °C) a v osovo-axiálnom poli (do 14 kA/m, 450 °C).