Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Štatistické vyhodnotenie údajov

Kód: IMC-S-01-0072-UM

Ústav merania SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Môžeme poskytnúť konzultácie ku štatistickej problematike a vyriešiť konkrétne štatistické problémy, či už z oblasti testovania hypotéz alebo teórie odhadu, a to ako v modeloch s opakovanými meraniami tak aj v regresných modeloch. Máme skúsenosti aj s použitím lineárnych regresných modelov, neparametrických metód (vhodnejšie pre nie technické vedy), z oblasti testov zhody (t.j. testov hypotéz, či napozorované údaje sú vytvorené náhodným zdrojom konkrétneho typu napr. normálnym, Cauchyho, rovnomerným, exponenciálnym rozdelením) a z analýzy viacrozmerných údajov (analýzy o stredných hodnotách alebo kovariančných maticiach viacrozmerných náhodných vektorov). Môžeme riešiť štatistické úlohy súvisiace s kontingenčnými tabuľkami (situácia bežná v biologických alebo sociologických meraniach, keď sledované ukazovatele môžu nadobúdať len niekoľko málo úrovní). Konkrétne numerické riešenia vo väčšine prípadov vykonávame pomocou balíka programov MATLAB.

Aplikácia:

Vyhodnocovanie údajov získaných náhodným výberom alebo ovplyvnených náhodnými faktormi.

Spolupráca:

Vyhodnotenie konkrétnych údajov podľa požiadaviek odberateľa na základe zmluvy.