Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Laboratórium na meranie slabých magnetických polí

Kód: IMC-S-01-0071-UM

Ústav merania SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Od roku 1972 sa na ústave v Laboratóriu magnetometrie rieši problematika meracích metód a meracích systémov založených na využití makroskopickej kvantovej koherencie supravodivého stavu. V blízkosti ústavu bolo vybudované špeciálne detašované laboratórium, ktoré umožňuje meranie magnetických polí so spektrálnou citlivosťou 20 fT Hz-1/2, t.j. magnetických polí s úrovňou o 9 rádov nižšou než je úroveň stacionárneho magnetického poľa Zeme. Je vybavené unikátnymi meracími systémami, supravodivými kvantovými magnetometrami (SKM) pracujúcimi so snímačmi RF alebo DC SQUID, supravodivými gradiometrami 1., 2. a 3. rádu, veľkorozmerovým systémom Helmholtzových cievok a tienením rušivých elektromagnetických polí, kryogénnou technikou umožňujúcou prácu s kvapalným héliom a dusíkom včítane špeciálnych nemagnetických nízkošumových skloplastových kryostatov a Dewarových nádob. Úroveň výskumu dokumentujú výsledky, ktoré pracovisko v tejto oblasti priebežne zaraďovali na vedúce miesto v Československu (meracie systémy a metódy na meranie fluktuácií geomagnetického poľa, meranie biomagnetických polí srdca, mozgu a využitie SKM v jadrovom výskume).

Aplikácia:

Meranie veľmi slabých magnetických polí generovaných živými organizmami alebo ich časťami. Nedeštruktívne metódy testovania materiálov (identifikácia podpovrchových kazov vodivých aj nevodivých materiálov, napr. defektov nitových spojov, korózie oceľových výstuží betónových konštrukcií). Vývoj magnetických metód identifikácie toxických látok alebo nežiaducich predmetov, napr. parazitov v potravinovom reťazci. Výskum magnetických vlastností nových materiálov a látok. Vplyv magnetických polí na chemické reakcie, metabolizmus alebo zdravotný stav organizmu. Magnetické metódy monitoringu stavu životného prostredia a pod. Neinvazívne metódy diagnostiky chorôb (ohniská epilepsie, ischemickej choroby srdca).

Spolupráca:

Analýza a riešenie konkrétnych úloh, vývoj nových magnetických metód a systémov na zmluvnom základe alebo formou spolupráce na riešení zahraničných grantov a projektov.