Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Magnetopneumografia

Kód: IMC-S-01-0070-UM

Ústav merania SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Magnetopneumografia je neinvazívny spôsob merania depozície práškových feromagnetických častíc, ktoré sa v dýchacom systéme akumulujú v dôsledku dlhodobého pôsobenia vzduchu zo znečisteného pracovného prostredia. Princíp metódy spočíva v meraní remanentnej magnetickej indukcie nad povrchom hrudníka po jeho predchádzajúcej jednosmernej magnetizácii. Na magnetopneumografiu sa využíva SQUID magnetometrický systém s citlivosťou 2.10-14 T Hz-1/2 v oblasti bieleho šumu, ktorý môže v biologických štruktúrach identifikovať práškové feromagnetické častice v koncentráciách rádovo až do mg cm-3. V súčasnosti sa systém využíva na monitorovanie kontaminácie dýchacích ciest a pľúc so zameraním na diagnostiku zváračskej pneumokoniózy.

Inovácia:

Systém je adaptabilný na biomagnetické merania depozície feromagnetických látok aj v iných orgánoch ľudského tela, alebo na nedeštruktívnu identifikáciu feromagnetických častíc v rozličných materiáloch s dia- alebo paramagne-tickými vlastnosťami.

Aplikácia:

Zdravotníctvo: diagnostika chorôb vyvolaných hlavne kontamináciou cudzorodých látok v organizme, Dlhodobé monitorovanie priebehu a účinkov liečby, prevencia chorôb z povolania. Technická prax: bezkontaktná detekcia feromagnetických látok s veľmi nízkou koncentráciou.

Stav:

Kompletné stacionárne laboratórne zariadenie s vyvinutou a odskúšanou metódou magnetopneumografie aplikovanou na súbore zváračov elektrickým oblúkom.

Spolupráca:

Realizácia komplexných meraní zmluvnou formou so zákazníkom, alebo deklarovanou spoluprácou pri vývoji nových foriem využitia meracieho zariadenia.