Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prístroj na meranie špecifického tepla, súcinitela teplotnej vodivosti a súcinitela tepelnej vodivosti materiálov Thermophysical Transient Tester RTCE.

Kód: IMC-P-00-0022-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj meria špecifické teplo, súčiniteľ teplotnej vodivosti a súčiniteľ tepelnej vodivosti v rozsahu teplôt –20 oC až 80 oC na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Tvar vzorky je hranol rozmerov do 250x250x400 mm.

Inovácia:

Pristroj je založený na impulznej metóde (Pulse Transient). Na rozdiel od doteraz používaných meracích techník meria aj nehomogénne materiály v rôznej okolitej atmosfére a výsledkom merania sú tri parametre. Podobný typ v ponúkanej konfigurácií zatiaľ na trhu neexistuje.

Aplikácia:

Prístroj je určený na meranie termofyzikálnych stavebných materiálov. Je určený pre univerzity, výskumné ústavy, metrologické laboratóriá, testovacie laboratóriá a laboratóriá kontroly kvality.

Stav:

Vývoj elektronickej časti prístroja je ukončený. Začína sa vývoj meracej komory.

Spolupráca:

Spolupráca s obchodnou organizáciou v oblasti marketingu a predaja prístroja je vítaná, podobne aj spolupráca s organizáciou, ktorá sa bude podieľať na servise, prípadne montáži a uvádzaní do prevádzky.