Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Modelovanie dlhodobých účinkov vonkajšieho prostredia na tepelnovlhkostný stav vertikálnych obalových konštrukcií.

Kód: IMC-S-00-0073-USTARCH

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Pri hodnotení trvanlivosti obalových konštrukcií je významným faktorom dlhodobé pôsobenie vetra, dažďa a slnečného i dlhovlnného žiarenia na vonkajší povrch. Toto pôsobenie sa prejavuje na celkovom tepelnovlhkostnom stave konštrukcií a na trvanlivosti ich povrchových vrstiev: mrazuvzdornosti, vzniku trhlín, korózii a biologickej degradácii. Ponúkame modelovanie dlhodobej expozície povrchu konkrétnej vertikálnej obalovej konštrukcie voči súčasnému pôsobeniu vetra, žiarenia a dažďa pre konkrétnu lokalitu na Slovensku, numerickú simuláciu dlhodobého tepelnovlhkostného správania sa povrchových vrstiev.

Inovácia:

Nahradenie doterajších empirických postupov metodikou založenou na podrobnom modelovaní.

Aplikácia:

Diagnostika porúch a sanácia stavieb.

Stav:

V súčasnosti sa spracúva dostupná databáza klimatických údajov pre územie Slovenska.

Spolupráca:

Zmluvná.