Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prognózovanie rýchlosti degradácie a hodnotenie stavu betónu v agresívnom prostredí vzdušného oxidu uhličitého.

Kód: IMC-S-00-0072-USTARCH

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Ústav disponuje zariadením na zrýchlené skúšky korózie stavebných materiálov v plynnom agresívnom prostredí. Pomocou vytvoreného simulačného modelu karbonatizácie stavebných materiálov s karbonatovateľnými zložkami možno na základe experimentálneho priebehu určiť hlavné parametre karbonatizácie: súčiniteľ difúzie oxidu uhličitého a množstvo oxidu uhličitého schopné reagovať v materiáli.

Ponuka:

Zrýchlené skúšky, metodika určovania materiálových parametrov potrebných pri návrhu rekonštrukcie, určenie výpočtových podkladov a pravdepodobných trendov ich vývoja.

Inovácia:

Nahradenie doterajších empirických postupov metodikou založenou na podrobnom modelovaní.

Aplikácia:

Diagnostika porúch a sanácia stavieb.

Stav:

V súčasnosti sa skúma vplyv technologických postupov pri výrobe na rýchlosť a rozsah karbonatizácie.

Spolupráca:

Zmluvná.