Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Určovanie mechanických vlastností, trvanlivosti a životnosti betónu.

Kód: IMC-S-00-0071-USTARCH

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Betón citlivo reaguje na vonkajšie podmienky, ktorým je vystavený. To sa týka najmä účinkov kvapalných a plynných agresívnych médií. Vyhodnotenie vlastností betónu je založené na dôkladnom poznaní priebehu hydratácie a spojených zmien v jeho pórovej štruktúre. Výskum v laboratóriu zabezpečí určenie:

  • vlastností čerstvej betónovej zmesi ( objemová hmotnosť, spracovateľnosť, objem vzduchu )
  • mechanických vlastností (pevnosť v tlaku, ťahu za ohybu, v priečnom ťahu, dynamický a statický modul pružnosti, změna hmotnosti, zmrašťovanie)
  • odolnosti voči kvapalným agresívnym médiám, karbonatizácii, zmrazovacím cyklom a tepelnému zaťaženiu
  • chemického stavu prípadne poškodenia (rtg. difrakčná a termická analýza, chemická analýza, pórovitosť)
  • vlastností materiálov použitých pri výrobe betónu (cementy, piesok, kamenivo, práškové prísady).
Hlavným cieľom uvedených skúšok je rekognostvikácia fyzického a štruktúrneho stavu skúšobného betónu, prípadne u vzoriek odobratých z konštrukcie správna fyzikálno-chemická diagnostikácia betónu.

Inovácia:

Spoľahlivé zhodnotenie fyzického stavu betónu pre všetky druhy betónových konštrukcií normovanými postupmi a inými osvedčenými metódami.

Aplikácia:

Kontrola kvality vyrábaných betónov a diagnostikácia betónových konštrukcií.

Stav:

Aproximácia k skúšobníctvu EÚ

Spolupráca:

Zmluvná.