Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Testovanie biodegradability nových rafinérskych produktov a petrochemikálií.

Kód: IMC-P-00-0024-UMB

Ústav molekulárnej biológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Aktuálnym znakom svetového vývoja je racionálne šetrenie ropou, ako najcennejšou uhlíkatou surovinou. Znižuje sa množstvo spracovanej ropy a pristupuje sa k hĺbkovému spracovaniu ropy, pre ktoré je charakteristická inovácia existujúcich technológií a vývoj procesov vedúcich k vzniku nových rafinérskych a petrochemických produktov so žiadanými vlastnosťami. Znečistenie rafinérskymi a petrochemickými produktami predstavuje však vážne problémy životného prostredia. V prípade potenciálneho znečistenia prírody uvedenými produktami by mali tieto produkty podliehať určitým kritériám biodegradability. V prípade predaja uvedených výrobkov do krajín EÚ, kritériá biodegradability sú stanovené OECD. Z uvedených príčin selekcia, fyziologické a biochemické štúdiá mikroorganizmov schopných degradovať dané produkty a toxicita produktov, medziproduktov resp. látok vzniknutých degradáciou sú súčasťou výskumného projektu Ústavu mikrobiológie SAV a Chemickotechnologickej fakulty STU Bratislava.

Inovácia:

Testovanie degradability podľa noriem kompatibilných s normami EÚ.

Aplikácia:

Životné prostredie.

Stav:

Schopnosť poskytnúť služby ihneď.

Spolupráca:

Technická pomoc.