Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Skvalitnenie fermentačných procesov.

Kód: IMC-P-00-0023-UMB

Ústav molekulárnej biológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

V rámci biotechnologického procesu sme sa zamerali na optimalizovanie druhového zloženia zmesovej kultúry mikroorganizmov, ktoré budú schopné účinne konzervovať silážované objemové krmivá. Použitie mikrobiálnych kultúr zlepší fermentačný proces pri silážovaní krmív a špecifikuje interakčné vzťahy v konzorciu mikroorganizmov zúčastnených na procese silážovania za rôznych podmienok v prostredí a pri rôznom druhovom zložení. Výsledky práce rozšíria poznatky o životných nárokoch baktérií mliečneho kvasenia vhodných na zaradenie do biologických preparátov používaných pri silážovaní. Výsledky tiež umožnia výber vhodných mikroorganizmov schopných usmerňovať fermentačný proces pri silážovaní a konzervácii krmív. Súčasťou projektu je aj genetické modifikovanie kmeňov bakteriálneho rodu Lactobacillus s cieľom získať mutanty s optimálnymi schopnosťami pre konverziu substrátov a konzervovanie hotových produktov fermentačného procesu.

Inovácia:

Využitie výkonných mikroorganizmov pripravených génovým inžinierstvom.

Aplikácia:

Živočíšna výroba.

Stav:

V začiatočných štádiách vývoja.

Spolupráca:

Kooperácia s poľnohospodárskym družstvom pri realizácii.