Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Vývin bioreaktorového systému s imobilizovanými degradérmi polutantov.

Kód: IMC-P-00-0022-UMB

Ústav molekulárnej biológie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Konštruovanie výkonného bioreaktora si vyžaduje integrovaný prístup a nie je mysliteľný bez znalostí z oblastí mikrobiológie a dostatočných vedomostí o kľúčových biochemických stupňoch iniciujúcich rozklad polutantov (biodegradačná metabolická dráha, toxicita intermediátov, potenciálna patogenita). K riešeniu uvedených úloh využijeme vhodné bakteriálne izoláty resp. konzorciá mikroorganizmov, získaných selekciou z kontaminovaných oblastí. Pripravia sa tiež geneticky modifikované mikroorganizmy so zvýšenými aktivitami. Ide o mutanty kvasiniek Saccharomyces cerevisiae s nadprodukciou peroxidázovo aktívnej katalázy, ktorých vlastnosti sú výhodné najmä na odstraňovanie organických látok, ktoré sú súčasťou ropného znečistenia ako i odpadových vôd s vysokým obsahom fenolických látok. V bioreaktoroch na biodegradáciu xenobiotík využijeme tuhé nosiče (prirodzené i syntetické), na ktorých dochádza k asociácii baktérií a znečisťujúcich látok, čím sa zefektívni odstraňovanie znečistenia. Výber vhodných nosičov, poznanie podmienok imobilizácie mikroorganizmov resp. enzýmov, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na odstránení znečisťujúcich látok, ako i porovnávanie biodegradačnej aktivity mikroorganizmov vo voľnom a imoblilizovanom stave sú súčasťou optimalizácie bioremediačného procesu. Prínos riešeného projektu spočíva v získaní biotechnológie na obnovenie čistoty vodných zdrojov.

Inovácia:

Obnovenie čistoty vody a pôdy biologickým spôsobom (bioremediácia) je energeticky nenáročné a ekologicky „čisté“.

Aplikácia:

Životné prostredie.

Stav:

Pracovníci ústavu zvládli biodegradáciu uvedených látok v laboratórnych podmienkach.

Spolupráca:

Partnerstvo pri konštrukcii prototypu bioreaktora.