Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biologické a chemické vedy
 
Technológie
Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu, na polysacharidy
Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych (1-3)-b-D-glukánov
Príprava naftochinónového pigmentu, plumbagín.
Výroba celulázy.
Biotechnologický spôsob výroby celobiózy.
Postup pri analýze viackomponentných zmesí polymérov.
Príprava lepidiel s trvalou lepivosťou VERMIFIX/ECOFIX.
Produkcia minikolóniek pre extrakciu tuhou fázou SEPARCOL, CARB-Seal.
Metóda regenerácie silikagélov pre stĺpcovú chromatografiu.
Príprava širokopórových silikagélov s priemermi pórov 20 – 1000 nm.
Odstránenie čpavkových pár z interiérov stavieb.
 
Služby
Zlepšovanie kvality hliníka a energetickej a environmentálnej charakteristiky hliníkovej elektrolýzy.
Zvyšovanie biodegradačných schopností mikroorganizmov.
 
Produkty
Vzácne sacharidy a ich deriváty:
Biopolymérne surfaktanty a amfifilné biodegradabilné deriváty Polysacharidov.
Oligosacharidy s biologickou aktivitou.
O-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropylderivát hemicelulóz typu (1-4)-b-D-xylánu a spôsob jeho prípravy.
Keramické súčiastky.
Escherichia coli produkujúce L-treonín.
Vývin bioreaktorového systému s imobilizovanými degradérmi polutantov.
Skvalitnenie fermentačných procesov.
Testovanie biodegradability nových rafinérskych produktov a petrochemikálií.
Lepidlá s trvalou lepivosťou CELUPOL.
Elektricky vodivé lepidlá/tmely ELEKTROPOL.
Konštrukčno-opravárenské lepidlá/tmely TERMOPOL a FLEXOPOL.
Lepidlo na použitie pri konštrukcii koľajových tratí RAILPOL
Vodivé polymérne kompozity na báze termoplastov a gúm
Makročasticový mezopórovitý guľovitý silikagél.
Prístroj LUMIPOL.