Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technické vedy
 
Technológie
Výroba polovodičového detektora rtg. a gama žiarenia na báze zlúčeniny GaAs vo forme jednotlivého detektora, alebo monolitického poľa, napríklad riadku pixelov pre detekciu v oblasti 20-200 keV.
 
Služby
Hydrodynamický rozdružovač.
Technológia získavania zlata z arzenopyritových sulfidných koncentrátov.
Určovanie mechanických vlastností, trvanlivosti a životnosti betónu.
Prognózovanie rýchlosti degradácie a hodnotenie stavu betónu v agresívnom prostredí vzdušného oxidu uhličitého.
Modelovanie dlhodobých účinkov vonkajšieho prostredia na tepelnovlhkostný stav vertikálnych obalových konštrukcií.
Rečové databázy v slovenčine.
Magnetopneumografia
Laboratórium na meranie slabých magnetických polí
Štatistické vyhodnotenie údajov
Navrhovanie preberacích plánov - kontrola kvality
Konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie a materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry.
Biologicko-chemická úprava silikátových surovín
 
Produkty
Nukleárny merač vlhkosti.
Spracovanie odpadov z úpravy soľanky pre poľnohospodárske účely.
Optimalizátor procesov rozpojovania hornín.
Využitie železiarenských brúsnych kalov.
Rafinácia alkalického roztoku tiosoli od ortuti a arzénu cementáciou.
Technológia mletia keramických surovín.
Elektromagnetický preventér ústia ropných vrtov.
Komplexná technológia úpravy a využitia kaolinických a sklárskych pieskov.
Merač pevnosti peliet MPP-1.
Metodika identifikácie biogénnych rizík.
Technológia úpravy skleneného odpadu pre výrobu vysoko účinných abrazívnych materiálov.
Biologická degradácia a asanácia ropných znečistení.
Technológia zeolitizácie popolčekov.
Získavanie striebra zo sulfidných výpražkov chloridovým Spôsobom.
Biologická regenerácia lúhovacích roztokov na báze síranu železitého.
Odstraňovanie Fe z odpadových a technologických vôd.
Hydrometalurgické spracovanie kolektívnych koncentrátov polymetalických rúd.
Regulátor hustoty DR-2.
Vývoj mikroelektromechanických senzorov.
Vývoj softverových produktov.
Návrh a realizácia integrovaných obvodov.
Návrh a realizácia dosiek plošných spojov.
Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou tekutých zliatin.
Kompozitný materiál hliník (titán) – bórové (SiC, prípadne oceľové) kontinuálne vlákna.
Pokovovanie kontinuálnych uhlíkových vlákien vo forme pradencov meďou alebo niklom.
Kompozitné materiály meď-uhlíkové vlákno s riadenou teplotnou rozťažnosťou.
Penový hliník.
Infračervený teplomer IRT
Aplikácia infiltračných technológií na výrobu kompozitných materiálov.
Kompozitný materiál meď-kontinuálne volfrámové vlákna.
Technológie automatického spracovania reči na báze automatického rozpoznávača reči.
Syntetizátor reči v slovenčine.
Grafický editor pre tvorbu a modifikáciu modelu DEDS a simulačné overenie jeho činnosti.
Simulácia výrobného systému a optimalizácia výroby.
Termovízny zobrazovací systém na monitorovanie a riadenie tepelných technologických procesov.
Integrovaný robotický programový systém.