Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   Medzinárodný cyklus prednášok: Aktuálne otázky archeológie Trnava 01.02.2018 30.10.2018
  Russula workshop on microscopy “Quest for a globally comprehensible Russula language” Banská Bystrica 24.02.2018 28.02.2018
  11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 25.02.2018 02.03.2018
  Medzinárodný workshop o modelovaní ekologickej konektivity Krakov 06.03.2018 09.03.2018
  Dni Antona Točíka Nitra 03.04.2018 03.04.2018
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 05.04.2018 05.04.2018
   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
  Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 10.04.2018 10.04.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Die Mehrsprachigkeit im Donauraum vor und nach 1918 Viedeň 03.05.2018 04.05.2018
  „Diagnostics and prevention of neurodegenerative diseases with focus to Alzheimer´s disease“ Smolenice 09.05.2018 12.05.2018
  45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  45. Výročná konferencia o kvasinkách Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 21.05.2018 23.05.2018
  13th Slovak and Czech Parasitological Days Congress Hotel Centrum, Košice, Slovakia 21.05.2018 25.05.2018
  Médiá, miesta a rituály žien a medzi ženami. Ku kultúrnym dejinám ženskej komunikácie v Habsburskej monarchii Smolenice 21.05.2018 23.05.2018
   Psychológia práce a organizácie 2018 UPJŠ Košice 23.05.2018 24.05.2018
  5. konferencia Pokroky v kardiovaskulárnom výskume Smolenice 23.05.2018 26.05.2018
  XIV. ročník Bratislavských filozofických dní Modra - Harmónia 25.05.2018 26.05.2018
  Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018
  ELRC workshop Bratislava 31.05.2018 31.05.2018
   Kolokvium História skla 2018 Hanušovce nad Topľou/Krosno/Trzynice 01.06.2018 01.06.2018
  The 18th Central European Conference on Cryptology Smolenice 06.06.2018 08.06.2018
  CEQIP 2018 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 13.06.2018 16.06.2018
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 14.06.2018 14.06.2018
  Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny Bratislava 16.06.2018 17.06.2018
  APCOM 2018 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 20.06.2018 22.06.2018
  TOXCON 2018 Stará Lesná, Vysoké Tatry 20.06.2018 22.06.2018
  5. Stredoeurópska mineralogická konferencia Banská Štiavnica 26.06.2018 30.06.2018
   Human age conference - knowledge for ageing society Bratislava 27.06.2018 28.06.2018
   Stretnutie členov riadiaceho výboru COST ACTION IS 1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective Bratislava 28.06.2018 29.06.2018
  Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa (XXVII. ročník), Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergeantes et disparaissantes de l’humain Banská Štiavnica 01.07.2018 06.07.2018
  42. konferencia IAD Smolenice 02.07.2018 06.07.2018
  Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible VI Bratislava 02.08.2018 03.08.2018
  Desiaty medzinárodný workshop o neklasických modeloch automatov a aplikácií (NCMA) Košice 22.08.2018 23.08.2018
  International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
  29th Micromechanics and Microsystems Europe Workshop Smolenice, Slovakia 26.08.2018 29.08.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
  32th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná 02.09.2018 07.09.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
   Medzinárodná konferencia Death Camp Sobibor: History and Heritage Bratislava 04.09.2018 05.09.2018
  30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 04.09.2018 05.09.2018
  8. Medzinárodný patofyziologický kongres Bratislava 05.09.2018 08.09.2018
  EASP MEETING Hranice, normy a konflikty: Ako porozumieť medziskupinovým vzťahom a nárastu intolerancie v Európe aj mimo Európy Bratislava 07.09.2018 09.09.2018
  9th Acanthocephalan Workshop Congress Center ACADEMIA, The High Tatras mountains, Stará Lesná, Slovakia 09.09.2018 13.09.2018
  8. Medzinárodné sympózium o postúre Kongresové centrum Smolenice SAV 09.09.2018 12.09.2018
  Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín 2018 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen 11.09.2018 13.09.2018
  V. Labudove dni Smolenice 12.09.2018 14.09.2018
  Česko-slovenské konfrontácie 2018 Praha 12.09.2018 14.09.2018
  Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
  Max Reinhardt v Bratislave Bratislava 13.09.2018 13.09.2018
  Sociálne procesy a osobnosť 2018 Stará Lesná 17.09.2018 19.09.2018
  50. výročie augusta 1968 Bratislava 18.09.2018 18.09.2018
  18. krajinno-ekologické sympózium "Krajinná diverzita a biodiverzita" Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 18.09.2018 21.09.2018
  Slovensko a Rusko v prelomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 21.09.2018 23.09.2018
  Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938 Bratislava 25.09.2018 25.09.2018
  Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018
  Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 01.10.2018 01.10.2018
  27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 01.10.2018 01.10.2018
   Ukrajinská povstalecká armáda v dejinách strednej a východnej Európy Stará Lesná 03.10.2018 04.10.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
  Výročná konferencia SFZ „Intuícia a imaginácia vo filozofii a vo vede“ Bratislava 10.10.2018 12.10.2018
  Consortium of European Taxonomic Facilities AISBL, 44th General Meeting Bratislava 12.10.2018 13.10.2018
  Vznik ČSR z hľadiska Strednej Európy Varšava 12.10.2018 13.10.2018
  Fraktografia 2018 KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
   Forum Carpaticum 2018 Eger, Maďarsko 15.10.2018 19.10.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
  Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav geotechniky SAV, Košice 17.10.2018 18.10.2018
  23. česko-slovenský geografický akademický seminár Bratislava 17.10.2018 18.10.2018
  Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945 Brodzany 18.10.2018 18.10.2018
  Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
  XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 24.10.2018 26.10.2018
   5th PIAAC International Conference Bratislava 30.10.2018 02.11.2018
  25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 01.11.2018 01.11.2018
  Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 01.11.2018 01.11.2018
  Termofyzika 2018 Smolenice 07.11.2018 09.11.2018
  Medzinárodný workshop na tému "Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/ sociálnej antropológii na Slovensku" Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
  Stretnutie mladých taxonómov Senica 08.11.2018 11.11.2018
  Virtual heritage 2018 Bratislava 12.11.2018 15.11.2018
  K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Trnava 15.11.2018 15.11.2018
   13. Konferencia "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research" Praha 21.11.2018 24.11.2018
  Waste Recycling 21 University of Miskolc, Hungary 22.11.2018 23.11.2018
  Vedecká konferencia: Perspektívy súčasnej literárnej vedy II. Trenčianske Teplice 25.11.2018 25.11.2018
  Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 04.12.2018 05.12.2018
  Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
  30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 04.12.2018 07.12.2018
  Neo-Latin Scholarship on the Slavs Bratislava 05.12.2018 07.12.2018
  Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019

Staršie konferencie SAV

  Empirický seminár Bratislava 06.03.2017 06.03.2017
  Konferencia - XXII. Stretnutie snehárov 2017 Bobrovec, SK 07.03.2017 09.03.2017
  Čechoslovakizmus Bratislava 08.03.2017 09.03.2017
  Bratislava – korunovačné mesto uhorských kráľov Bratislava 14.03.2017 14.03.2017
  Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom Bratislava 21.03.2017 21.03.2017
  Arctic Vegetation Archive and Classification Workshop Praha 30.03.2017 31.03.2017
  Models and Methods for Analysing Regional and National Economic Policies Klagenfurt 31.03.2017 31.03.2017
   medzinárodná konferencia 16th ALPS - ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP 2017 Opatija, Chorvátsko 03.04.2017 08.04.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60-teho výročia podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Primaciálny palác, Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
   6. konferencia Hydrológia malých povodí 2017 Praha, Česká republika 18.04.2017 20.04.2017
  60-te výročie podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí Žilina 26.04.2017 26.04.2017
  Meniace sa hranice – prežívanie premien Prešov 26.04.2017 27.04.2017
  Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf und Deutungen, Kontexte und Vergleich Mníchov 28.04.2017 28.04.2017
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2017 Bratislava 01.05.2017 22.06.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  Reformácia a jej dôsledky na Slovensku Trnava 02.05.2017 04.05.2017
  Empirický seminár Bratislava 10.05.2017 10.05.2017
  Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii Bratislava 16.05.2017 17.05.2017
  Ukončiť vojnu: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu Bratislava 18.05.2017 19.05.2017
  Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia Smolenice 24.05.2017 26.05.2017
   Pljusy i minusy upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Slovakii Republika Baškortostán, RF 25.05.2017 26.05.2017
   The relationship between long-term unemployment and development of wages (example of Slovak regions) Republika Baškortostán, RF 26.05.2017 27.05.2017
  EKOMSTAT 2017 Trenčianske Teplice 28.05.2017 01.06.2017
  Measurement 2017 KC Smolenice SAV 29.05.2017 31.05.2017
  10th International Conference on Chaotic Modeling, Simulation and Applications, CHAOS 2017 Barcelona, Španielsko 30.05.2017 02.06.2017
  Ars apodemica alebo umenie cestovať Bratislava 31.05.2017 31.05.2017
  Genetická toxikológia a prevencia rakoviny KC Smolenice 12.06.2017 15.06.2017
  Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry Stará Lesná, Slovensko 14.06.2017 17.06.2017
  Korunovačné slávnosti a ich význam v dejinách – tradície, ceremónie, rituály Bratislava 16.06.2017 16.06.2017
  4. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti - Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí Kongresové centrum SAV, Hotel Academia 19.06.2017 21.06.2017
  Stredoveké mesto a jeho obyvatelia Bratislava 21.06.2017 22.06.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
  The International Conference “Mathematical Modeling and Computational Physics, 2017” (MMCP2017) Dubna, Ruská Federácia 03.07.2017 07.07.2017
  Kurz metód uchovávania semien Cluj-Napoca, Rumunsko 10.07.2017 13.07.2017
   IEC17 - Medzinárodná eklogitová konferencia Švédsko, Are 18.08.2017 28.08.2017
  2017 Canine Conference-Cognition, Behaviour and Aging in Dogs and Cats Niagara-on-the-lake, Ontario 20.08.2017 22.08.2017
  3rd NGP-NET SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS - COST Action BM 1405 Košice 28.08.2017 01.09.2017
  10th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  19. Konferencia českých a slovenských fyzikov Prešov, SR 04.09.2017 07.09.2017
  Počítačové architektúry a diagnostika – PAD 2017 Smolenice, Slovensko 06.09.2017 08.09.2017
  PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Ekonomická univerzita v Bratislave 12.09.2017 13.09.2017
  Drobnicov memoriál - 9. ročník Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Spiš 12.09.2017 14.09.2017
  VII. workshop projektu UNESCO "Flood regime of rivers in the Danube River Basin" 2017 Zlaté Piesky, Bulharsko 13.09.2017 13.09.2017
  IVBM Slovakia 2017: International Veterinary Behaviour Meeting x-bionic® sphere Šamorín 14.09.2017 16.09.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti Bratislava 21.09.2017 21.09.2017
  27. medzin.konferencia Podunajských krajín 2017 Zlaté piesky, Bulharsko 26.09.2017 28.09.2017
  Biologická liečba v teórii a praxi IV. Bratislava 26.09.2017 26.09.2017
  The 11th Central and Eastern European Proteomic Conference Košice 27.09.2017 29.09.2017
  Funkčné kompozitné materiály 2017 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47 Košice 03.10.2017 03.10.2017
  Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra Bratislava 05.10.2017 06.10.2017
  6th CECON (Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity) Bratislava 05.10.2017 07.10.2017
  ATLAS Overview Week 2017 Bratislava, SR 09.10.2017 13.10.2017
  Stretnutie riešiteľov projektu trilaterálnej spolupráce Bratislava 09.10.2017 10.10.2017
   6.ved. konferencia s medzinár. účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 Vyhne, hotel Sitno, Slovensko 10.10.2017 11.10.2017
  302. Rozhovory CSCA - Kryštalografia proteínov, nič jednoduchšie. Bratislava 11.10.2017 11.10.2017
  Prejavy režimu Slovenského štátu 1939 – 1945 v regiónoch Nitra 11.10.2017 11.10.2017
  Kulturelle Langzeitfolgen von Strukturwandel in den Industrieregionen des Ruhrgebietes, der Böhmischen Länder und der Slowakei. Essen 13.10.2017 14.10.2017
  Small Triangle Meeting 2017 Medzilaborce, SR 15.10.2017 18.10.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990 Budapest 17.10.2017 17.10.2017
  Míting INSTRUCT-ULTRA Štruktúrna biológia Bratislava 18.10.2017 18.10.2017
  Slováci v Rusku v „dlhom“ 19. storočí Brodzany 25.10.2017 25.10.2017
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Externé a interné determinanty polarizácie spo-ločnosti Bratislava 27.10.2017 27.10.2017
  Autority v mestskom prostredí. Ich minulosť a vývoj. Bratislava 06.11.2017 07.11.2017
  24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 08.11.2017 08.11.2017
  Elity v dejinách regiónov II Krásno nad Kysucou 09.11.2017 09.11.2017
  Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL Bratislava 12.11.2017 15.11.2017
  Zlaté šesťdesiate (roky) - v slovenskom divadle so zameraním na Slovenské národné divadlo Bratislava 14.11.2017 14.11.2017
  5th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN V Florencia, Taliansko 20.11.2017 23.11.2017
  Rok 1918 – Češi a Slováci v novém státě a v nové Evropě Cheb 22.11.2017 22.11.2017
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektorie Bratislava 23.11.2017 23.11.2017
  Globálne existenciálne riziká 2017 Bratislava 27.11.2017 27.11.2017
  International Conference on biological application of nanoparticles Chennai, INDIA 04.12.2017 05.12.2017
  Kvapka krvi „zo srdca pre život“ Bratislava 05.12.2017 05.12.2017
  16. predvianočný geologický seminár Aula SAV, Bratislava, Slovensko 07.12.2017 07.12.2017
  Trh práce na Slovensku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 12.12.2017 12.12.2017
  Oživovanie hradov Bratislava 13.02.2018 14.02.2018