Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

6. výzva na podávanie výskumných projektov SAV – MOST (bývalé NSC), Taiwan pre roky 2015-2017

Vložil(a): J. Barančík, 13.5.2014, videné 1007-krát

 

Platnosť výzvy končí dňa 21.5.2014!

 

Slovenská akadémia vied so sídlom Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 814 38 (ďalej len SAV) v súlade so Zásadami SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v spolupráci s Ministerstvom vedy a techniky (MOST), Taiwan (do 1.3.2014 National Science Council of Taiwan - NSC)


v y h l a s u j e


6. výzvu na podávanie  spoločných výskumných projektov SAV - MOST (Taiwan) pre  roky 2015-2017

v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom vedy a techniky, Taiwan.

 

Podmienky výzvy

1. Výzva je vyhlasovaná pre jednotlivcov alebo výskumné kolektívy z organizácií SAV na podporu bilaterálnych výskumných projektov v rámci programu SAV -Joint Research Projects,  t. j. projektov základného a aplikovaného výskumu s predpokladaným zahájením riešenia od 1. januára 2015.

2. Náklady schváleného výskumného projektu uchádzača zo SAV budú hradené z položky MVTS rozpočtu SAV. Pri cestách na Taiwan a prijímaní hostí z Taiwanu v rámci projektu hradí vysielajúca strana cestovné náklady a prijímajúca strana pobytové náklady.  Predpokladaná doba trvania (riešenia) bilaterálnych výskumných projektov činí najviac 3 roky.

3. Uchádzači, ktorí splňujú všetky podmienky stanovené v Zásadách SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a podmienky stanovené v zadávacej dokumentácii, môžu podávať v rámci tejto výzvy návrhy výskumných projektov vo všetkých výskumných oblastiach (bez obmedzenia tém projektov).

Vybrané projekty budú finančne podporené z rozpočtu SAV podľa výskumných oblastí, a to:

a) Neživá príroda, živá príroda a chemické vedy s finančnou dotáciou do 25 000 € (projekt/rok),

t. j. do 75 000 € na 3 roky  pre jedného partnera z SAV

b) Spoločnosť a kultúra s finančnou dotáciou do 15 000 € (projekt/rok), t. j. do 45 000 €  na 3 roky pre jedného partnera z SAV
 

4. Podrobné podklady a informácie nevyhnutné pre spracovanie a podávanie návrhov projektov, podmienky spôsobilosti uchádzačov, požiadavky na ich preukázanie a spôsob a kritériá hodnotenia návrhov projektov sú stanovené v zadávacej dokumentácií.

5. Výskumný projekt uchádzača zo SAV má byť vypracovaný v úzkej spolupráci s partnerom z MOST na Taiwane. Partner zo SAV podáva projekt na SAV a partner z Taiwanu na MOST, Taiwan na základe analogickej výzvy vyhlásenej v rámci MOST, Taiwan. Záujemca o projektovú spoluprácu zo SAV môže kontaktovať a osloviť vyhliadnutého potenciálneho partnera na Taiwane priamo alebo môže o sprostredkovanie hľadania partnera požiadať Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.


6. Platnosť výzvy (súťažná lehota) je od 21. 3. 2014 do 21. 5. 2014

7. Formuláre a dokumentáciu k návrhu projektu možno vyžiadať na adrese uvedenej v bode 10 nižšie.


8. Návrh projektu musí byť podaný najneskôr v posledný deň súťažnej lehoty v listinnej podobe v dvoch originálnych vyhotoveniach, vrátane príloh a v jednom exemplári v elektronickej forme na CD nosiči, a to buď osobne do podateľne Úradu SAV na adresu:
 

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
81438 Bratislava

najneskôr do 13:00 h posledného pracovného dňa súťažnej lehoty alebo poštou s poštovou pečiatkou posledného dňa súťažnej lehoty.

Návrh projektu musí byť podaný v samostatnej obálke so zreteľným označením „NÁVRH PROJEKTU – BILATERÁLNY PROJEKT SAV-MOST, Taiwan".

9. Hodnotiaca lehota  začína dňom 26. 5. 2014 a končí dňom 26. 9. 2014.

10. Miesto pre prevzatie alebo vyžiadanie zadávacej dokumentácie a pre podávanie návrhov projektov:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor medzinárodnej spolupráce
Mgr. Martin Novák, PhD.
Štefánikova 49
81438 Bratislava

Tel.: 02/57510179
e-mail: mnovak@up.upsav.sk
 

Zadávacia dokumentácia bude na požiadanie vydávaná po dobu súťažnej lehoty v elektronickej forme (e-mailom). Požiadaním o zadávaciu dokumentáciu bude daný žiadateľ zaregistrovaný
ako záujemca o predloženie projektu a bude mu pridelené registračné číslo. Na uvedenej adrese je možné získať aj ďalšie informácie a usmernenia ohľadne výzvy.

11. Výsledky výzvy

Do konca hodnotiacej lehoty, uvedenej vo vyhlásení výzvy, SAV (Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov ) rozhodne o podmienečnom udelení grantov. V súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou o spolupráci si vyžiada od MOST výsledok hodnotiaceho konania zahraničnej časti grantu, ktorý sa zohľadní pri konečnom výbere projektov. Na základe spoločného rokovania zástupcov SAV a MOST budú úspešné projekty odporúčané na financovanie a predložené na schválenie príslušným orgánom SAV (P SAV) a MOST.
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov verejnej súťaže: 18. 11. 2014. Výsledky budú zverejnené na internetovej adrese SAV www.sav.sk v časti medzinárodná spolupráca. SAV následne vyrozumie písomne každého uchádzača a navrhovateľa o udelení či neudelení grantu.

 

12. Kontaktná osoba na SAV:
 

Mgr. Martin Novák, PhD.

Tel. +421-2-57510179
E-mail: mnovak@up.upsav.sk

 

Kontaktná osoba na MOST, Taiwan:

Wu, Yueh-Jung 
Tel +886 2 27377429

e-mail: yjwu@most.gov.tw

 

 


Ing. Ján Barančík, PhD.
vedúci
Odbor medzinárodnej spolupráce

 

 

Výzva bola prvý krát zverejnená dňa: 25.3.2014 11:50:39

 

 

 

English text

 

6th call for proposals of the research projects SAS – MOST, Taiwan (former NSC , Taiwan) for 2014 in the framework of the bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the Ministry of Science and Technology, Taiwan (former National Science Council, Taiwan)


The Slovak Academy of Sciences (SAS) based in Bratislava, Stefanikova 49,  in accordance with the SAS document „Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ (ISTC)


announces

Call for joint research projects SAS – MOST, Taiwan for the years 2015-2017

in the framework of bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the Ministry of Science and Technology, Taiwan

Terms of the call

1. The call is announced for individual researches or research teams from SAS to support bilateral research projects (Joint Research Projects), with an expected date of start from 1st January 2015.

2. The cost of an approved research project, proposed by the applicant from SAS, will be covered from the budget of SAS (budget item for ISTC). Travel costs for visits within the projects will be paid by sending party, costs for living expenses of the visitors will be paid by receiving party. Expected duration of bilateral research projects is maximum 3 years.

3. Applicants who meet all conditions set in „(SAS) Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ and the conditions set in Call documents can submit project grant proposals in all areas of research (there is no limitation in project themes)

 

Selected projects will be supported according to research areas as follows:

 

a) Inanimate nature, life sciences and chemical sciences with financial grant up to 25 000 €(project / year); maximum € 75 000 for 3 years for one partner from SAS

b) Society and culture with a financial grant up to 15 000 € (project / year), maximum 45 000 € for 3 years for one partner from SAS

 

4. Detailed data and information necessary to process proposals, the eligibility of applicants (and requirements for proving it) and the method and criteria for evaluating proposals are set out in the Call documents.

5. Research project of applicant from SAS has to be developed in close collaboration with partner from Taiwan. Partner from SAS submits the proposal to SAS and partner from Taiwan to MOST in Taiwan by analogical Call announced by MOST. Applicant from SAS interested in project collaboration with Taiwanese partner can contact potential partners in Taiwan directly or can ask Department of international cooperation of SAS for mediation

6. Validity of the Call (the contest period) is from 21st March 2014 to 21th May 2014.

7. Application forms and Call documentation can be requested at the address given in paragraph 10 below.

8. The project proposal must be submitted by the Slovak applicants to the date of the last day of the contest period in paper form in two original copies, including attachments and one copy in electronic form on CD, either in person to the Registry Office of SAS at the address:


Office of Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation.
Stefanikova 49
81438 Bratislava
Slovakia

at the latest by 13:00 pm of the last working day of the contest period, or by post with postage stamps of the last day of the contest period.

9. The evaluation period: 26st May – 26th September 2014

10. The Call documents are possible to obtain on request and proposals to submit at:


Office of Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Martin Novák, PhD.
Štefánikova 49
81438 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02/57510179
e-mail: mnovak@up.upsav.sk
 

The Call documentation will be issued upon request during the contest period in electronic form (e-mail). Applicant will be registered and will be given a registration number by requesting the Call documentation. Further information and guidance on the Call are available at the aforementioned address.

11.   Results of the Call

The Commission of SAS for evaluation international project  shall decide on granting of conditional grants by the end of the evaluation period. In accordance with the Agreement on scientific cooperation SAS will require from the MOST results of the evaluation procedure of the part of the projects relating to international collaboration. The evaluation from MOST will be taken into consideration at the final project ranking. The SAS – MOST will jointly recommend according to the SAS-MOST agreement the successful project(s) for financing to respective authorities of SAS and MOST.
Expected date of the results announcement: 18th November 2014


Results will be posted on the website of SAS www.sav.sk. SAS then notify in writing each applicant whether he succeeded or failed in obtaining a grant.

 

12.  Contact person for SAS-MOST Joint Research Projects


     
Contact person for SAS:                                         Contact person for MOST:


Martin Novák, PhD.                                                   Wu, Yueh-Jung
Tel. +421-2-57510179                                                  Tel. +86 2 27377429
E-mail: mnovak@up.upsav.sk                                        E-mail: yjwu@most.gov.tw

 

 

 

 

Jan Barancik, PhD.
Head
Department of International Cooperation

 

 

 

Informácia bola zverejnená dňa: 21.3.2014