Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

5. výzva na podávanie výskumných projektov SAV – NSC (Taiwan) pre roky 2014-2016

Vložil(a): J. Barančík, 10.3.2013, videné 1062-krát

 

5. výzva na podávanie výskumných projektov SAV – NSC (Taiwan) pre roky 2014-2016 v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a National Science Council, Republic of China (Taiwan)


 Slovenská akadémia vied so sídlom Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 814  38 (ďalej len SAV)    v súlade so Zásadami SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v spolupráci s NSC


v y h l a s u j e


5. výzvu na podávanie výskumných projektov SAV - NSC (Taiwan) pre  roky 2014-2016

v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a National Science Council, Republic of China (Taiwan).

 

Podmienky výzvy

1. Výzva je vyhlasovaná pre jednotlivcov alebo výskumné kolektívy z organizácií SAV na podporu bilaterálnych výskumných projektov (Joint Research Projects),  t. j. projektov základného výskumu s predpokladaným zahájením riešenia od 01. januára 2014.

2. Náklady schváleného výskumného projektu uchádzača zo SAV budú hradené z položky MVTS rozpočtu SAV. Predpokladaná doba trvania (riešenia) bilaterálnych výskumných projektov činí najviac 3 roky.

3. Uchádzači, ktorí splňujú všetky podmienky stanovené v Zásadách SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a podmienky stanovené v zadávacej dokumentácii, môžu podávať v rámci tejto výzvy návrhy výskumných projektov vo všetkých výskumných oblastiach (bez obmedzenia tém projektov).

Vybrané projekty budú finančne podporené z rozpočtu SAV podľa výskumných oblastí, a to:

a) Neživá príroda, živá príroda a chemické vedy s finančnou dotáciou do 25 000 € (projekt/rok),

t. j. do 75 000 € na 3 roky  pre jedného partnera z SAV

b) Spoločnosť a kultúra s finančnou dotáciou do 15 000 € (projekt/rok), t. j. do 45 000 €  na 3 roky pre jedného partnera z SAV
 

4. Podrobné podklady a informácie nevyhnutné pre spracovanie a podávanie návrhov projektov, podmienky spôsobilosti uchádzačov, požiadavky na ich preukázanie a spôsob a kritériá hodnotenia návrhov projektov sú stanovené v zadávacej dokumentácií.

5. Výskumný projekt uchádzača zo SAV má byť vypracovaný v úzkej spolupráci s partnerom z NSC na Taiwane. Partner zo SAV podáva projekt na SAV a partner z NSC na NSC na Taiwane na základe analogickej výzvy vyhlásenej v rámci NSC. Záujemca o projektovú spoluprácu zo SAV môže kontaktovať a osloviť vyhliadnutého potenciálneho partnera na Taiwane priamo alebo môže o sprostredkovanie hľadania partnera požiadať Odbor medzinárodnej spolupráce SAV (v spolupráci s ústredím NSC na Taiwane).


6. Platnosť výzvy (súťažná lehota) je od 1. 3. 2013 do 30.4.2013

7. Formuláre a dokumentáciu k návrhu projektu možno vyžiadať na adrese uvedenej v bode 10 nižšie.


8. Návrh projektu musí byť podaný najneskôr v posledný deň súťažnej lehoty v listinnej podobe v dvoch originálnych vyhotoveniach, vrátane príloh a v jednom exemplári v elektronickej forme na CD nosiči, a to buď osobne do podateľne Úradu SAV na adresu:
 

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
81438 Bratislava

najneskôr do 13:00 h posledného pracovného dňa súťažnej lehoty alebo poštou s poštovou pečiatkou posledného dňa súťažnej lehoty.

Návrh projektu musí byť podaný v samostatnej obálke so zreteľným označením „NÁVRH PROJEKTU – BILATERÁLNY PROJEKT NSC-SAV".

9. Hodnotiaca lehota  začína dňom 16.5.2013 a končí dňom 16..9.2013.

10. Miesto pre prevzatie alebo vyžiadanie zadávacej dokumentácie a pre podávanie návrhov projektov:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor medzinárodnej spolupráce
Mgr. Martin Novák, PhD.
Štefánikova 49
81438 Bratislava

Tel.: 02/57510179
e-mail: mnovak@up.upsav.sk
 

Zadávacia dokumentácia bude na požiadanie vydávaná po dobu súťažnej lehoty v elektronickej forme (e-mailom). Požiadaním o zadávaciu dokumentáciu bude daný žiadateľ zaregistrovaný
ako záujemca o predloženie projektu a bude mu pridelené registračné číslo. Na uvedenej adrese je možné získať aj ďalšie informácie a usmernenia ohľadne výzvy.

11. Výsledky výzvy:

Do konca hodnotiacej lehoty, uvedenej vo vyhlásení výzvy, SAV (Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov ) rozhodne o podmienečnom udelení grantov. V súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou o spolupráci si vyžiada od NSC výsledok hodnotiaceho konania zahraničnej časti grantu, ktorý sa zohľadní pri konečnom výbere projektov.
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov verejnej súťaže: 18.11.2013. Výsledky budú zverejnené na internetovej adrese SAV www.sav.sk v časti medzinárodná spolupráca. SAV následne vyrozumie písomne každého uchádzača a navrhovateľa o udelení či neudelení grantu.

 

12. Kontaktná osoba na SAV:
 

Mgr. Martin Novák, PhD.


Tel. +421-2-57510179
E-mail: mnovak@up.upsav.sk

 

Kontaktná osoba na NSC:

 Ms. Chin-Chin Lee

Tel: +886 2 2737 7559
Fax: +886 2 2737 7607

e-mail: clee@nsc.gov.tw

 


Ing. Ján Barančík, PhD.
vedúci
Odbor medzinárodnej spolupráce

 

 

English text

 

5th call for proposals of the research projects SAS - NSC for 2013 in the framework of the bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the National Science Council, Republic of China (Taiwan)


The Slovak Academy of Sciences (SAS) based in Bratislava, Stefanikova 49,  in accordance with the SAS document „Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ (ISTC)


announces

Call for research projects SAS - NSC (Taiwan) for the years 2014-2016

in the framework of bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the National Science Council, Republic of China (Taiwan).

Terms of the call

1. The call is announced for individual researches or research teams from SAS to support bilateral research projects (Joint Research Projects), with an expected date of start from 1st January 2014.

2. The cost of an approved research project, proposed by the applicant from SAS, will be covered from the budget of SAS (budget item for ISTC). Expected duration of bilateral research projects is maximum 3 years.

3. Applicants who meet all conditions set in „(SAS) Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ and the conditions set in Call documents can submit project grant proposals in all areas of research (there is no limitation in project themes)

 

Selected projects will be supported according to research areas as follows:

 

a) Inanimate nature, life sciences and chemical sciences with financial grant up to 25 000 €(project / year); maximum € 75 000 for 3 years for one partner from SAS

b) Society and culture with a financial grant up to 15 000 € (project / year), maximum 45 000 € for 3 years for one partner from SAS

 

4. Detailed data and information necessary to process proposals, the eligibility of applicants (and requirements for proving it) and the method and criteria for evaluating proposals are set out in the Call documents.

5. Research project of applicant from SAS has to be developed in close collaboration with partner from NSC in Taiwan. Partner from SAS submits the proposal to SAS and partner from NSC to NSC in Taiwan by analogical Call announced by NSC http://www.nsc.gov.tw/int/ct.asp?xItem=20848&ctNode=1212. Applicant from SAS interested in project collaboration with Taiwanese partner can contact potential partners in Taiwan directly or can ask Department of international cooperation of SAS for mediation (in collaboration with the NSC Office in Taiwan).

6. Validity of the Call (the contest period) is from 1st March 2013 to 30th April 2013.

7. Application forms and Call documentation can be requested at the address given in paragraph 10 below.

8. The project proposal must be submitted by the Slovak applicants to the date of the last day of the contest period in paper form in two original copies, including attachments and one copy in electronic form on CD, either in person to the Registry Office of SAS at the address:


Office of Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation.
Stefanikova 49
81438 Bratislava
Slovakia

at the latest by 13:00 pm of the last working day of the contest period, or by post with postage stamps of the last day of the contest period.

9. The evaluation period: 6st May – 16th September 2013

10. The Call documents are possible to obtain on request and proposals to submit at:


Office of Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Martin Novák, PhD.
Štefánikova 49
81438 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02/57510179
e-mail: mnovak@up.upsav.sk
 

The Call documentation will be issued upon request during the contest period in electronic form (e-mail). Applicant will be registered and will be given a registration number by requesting the Call documentation. Further information and guidance on the Call are available at the aforementioned address.

11.   Results of the Call

The Commission of SAS for evaluation international project  shall decide on granting of conditional grants by the end of the evaluation period. In accordance with the Agreement on scientific cooperation SAS will require from the NSC result of the evaluation procedure of the part of the projects relating to international collaboration. The evaluation from NSC will be taken into consideration at the final project ranking.
Expected date of the results announcement: 18th November 2013


Results will be posted on the website of SAS www.sav.sk. SAS then notify in writing each applicant whether he succeeded or failed in obtaining a grant.

 

12.  Contact person for SAS-NSC Joint Research Projects
     
Contact person on SAS:


Martin Novák, PhD.
Tel. +421-2-57510179
E-mail: mnovak@up.upsav.sk

 

Contact person on NSC:

 Ms. Chin-Chin Lee

Tel: +886 2 2737 7559

Fax: +886 2 2737 7607

e-mail: clee@nsc.gov.tw

 

 

 

 

Jan Barancik, PhD.
Head
Department of International Cooperation

 

Poznámka: Výzva bola zverejnená dňa 7.2.2013 15:00:43