Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Leszek Starkel počas prednášky na pôde Geografického ústavu SAV

Prof. Leszek Starkel - nositeľ Gold Founder's Medal na pôde Geografického ústavu SAV

14. 10. 2014 | videné 1533-krát

Dňa 10. októbra 2014 sme na pôde Geografického ústavu SAV privítali vzácneho hosťa Prof. dr hab. Leszka Starkela z Poľskej akadémie vied. Na Slovensko pricestoval v rámci medziakademickej výmeny a pred návštevou Bratislavy sa zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Asociáciáciou slovenských geomorfológov pri SAV a Geografickým ústavom SAV, ktorá sa konala 6. – 8. októbra 2014 v Snine.

 

Prof. dr hab. Leszek Starkel (nar. 8. septembra 1931) je jedným z najvýznamnejších svetových geomorfológov a paleohydrológov zaoberajúcich sa výskumom holocénu. Je nositeľom množstva ocenení a čestným členom viacerých medzinárodných i národných vedeckých spoločností. Spomedzi všetkých vyznamenaní vyniká najmä Gold Founder's Medal, ktorá mu bola v roku 2004 udelená Kráľovskou geografickou spoločnosťou (Royal Geographical Society), pod patronátom britskej kráľovnej Alžbety II. Celá jeho, dnes už viac ako 60-ročná, vedecká kariéra je spojená s Oddelením geoenvironmentálneho výskumu (predtým Oddelenie geomorfológie a hydrológie  pohorí) v Krakove ako súčasti Ústavu geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied, na čele ktorého pôsobil ako riaditeľ  viac ako tridsať rokov. Viedol mnohé medzinárodné projekty a v rámci nich zorganizoval viaceré zahraničné expedície (okrem iného do Indie a Mongolska). Aktívne sa podieľal na činnosti mnohých medzinárodných vedeckých organizácií (Karpato-balkánska geomorfologická komisia, Medzinárodná únia pre výskum kvartéru – INQUA a iné).

 

Počas svojej návštevy predniesol Prof. Leszek Starkel v knižnici Geografického ústavu SAV prednášku na tému The role of extreme precipitation events on the relief evolution (the Carpathians Mts. and the Himalayas Mts. case studies), v ktorej prezentoval metódy a výsledky výskumu odozvy riečnych korýt, zosunov a blokovo-bahenných prúdov na extrémnych zrážkové udalosti. Prednáška prof. Starkela ako svetovo uznávaného odborníka nám poskytla možnosti komplexného chápania uvedenej problematiky a súčasne nám poskytla návody na formulovanie nových cieľov takto zameraného geomorfologického výskumu. Okrem odborných poznatkov náš cenný hosť zaujal poslucháčov aj zmyslom pre humor a životným optimizmom, ktorý mu môžu závidieť mnohí mladší kolegovia.

 

Text a foto: Milan Lehotský, Ján Novotný