Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ceny Slovenskej akadémie vied

19. 6. 2014 | zhliadnuté 2188-krát

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 19. júna 2014 odniesli  významní vedeckí pracovníci.

Cena Slovenskej akadémie vied je ocenením vedecko-výskumných úloh zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nej Vedecká rada Slovenskej akadémie vied. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu a popularizáciu vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tieto ceny udeľuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Na udeľovaní cien bol prítomný tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, mimoriadna a splnomocenená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Margarita Ganeva, členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV. Za všetkých ocenených predniesol ďakovnú reč PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV.

 

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. všetkým oceneným  poďakoval:  „Práca vedcov  nechce len odbornosť, cieľavedomosť, rozhľadenosť a ambicióznosť. Je to aj skúška trochu rojkovského predsavzatia, že práve ten môj výskum môže aspoň trochu posunúť poznanie. Rozumej: aspoň mikroskopicky zmeniť svet. Niekedy sú to skutočne len malé krôčiky. Ale každý vedec vie, že malý posun môže byť  začiatkom veľkého. Že práve tak vznikali veľké objavy. Slovenská akadémia vied sa naďalej bude snažiť malé i veľké kroky inšpirovať. Vytvárať pre ne stále lepšiu pôdu. A neustále tlačiť na to, aby ich dokázali oceniť aj ľudia mimo vedeckého prostredia,“ uviedol.

 

 

Laueráti Cien SAV:

 

  1. Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. z Ústavu geotechniky SAV, ktorý získal Cenu SAV za vedecko-výskumnú prácu, vývoj nových materiálov.

 

  1. Kolektív z Ústavu molekulárnej biológie SAV, Oddelenia génovej expresie, v zložení:

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.,

Mgr. Renáta Nováková, CSc.,

RNDr. Dagmar Homerová, CSc.,

RNDr. Ľubomíra Fecková,

Ing. Bronislava Řežuchová,

RNDr. Beatrica Ševčíková,

Renáta Knirschová,

 

ktorý bol ocenený Cenou SAV za výsledky v oblasti výskumu vlastností nového angucyklínového antibiotika auricínu a komplexného mechanizmu regulácie jeho biosyntézy.

 

 

  1. PhDr. Miroslav Londák, DrSc. a  PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky.  Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

 

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

 

 Mgr. Marína Cihová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorá získala ocenenie za vedecko-výskumnú prácu v oblasti výskumu využitia dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v cielenej génovej terapii nádorov.

 

Mgr. Adam Hudek, PhD. z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Adam Hudek et al.: Overcoming the old Borders: beyond the Paradigm of Slovak National History.

 

 

Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce:

           

kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Oddelenia subjadrovej fyziky v zložení:

 

Ing. Jaroslav Bán, CSc.,

doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.,

RNDr. Eduard Kladiva, CSc.,

RNDr. Michal Seman, CSc.,

RNDr. Pavol Stríženec, CSc.

 

za výsledky pri objave a meraní vlastností častice konzistentnej s Higgsovým bozónom v spolupráci s CERN.

 

 Cena SAV za popularizáciu vedy:

A)     Kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Neurobiologického ústavu SAV v zložení:

RNDr. Mária Zentková, CSc.

RNDr. Matúš Mihalik, PhD.

Ing. Emil Gažo

doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

RNDr. Milan Timko, CSc. 

Mgr. Pavol Szabó, CSc.

RNDr. Marián Mihalik, CSc.

RNDr. Jozef Kováč, CSc.

Bc. Katarína Paulovičová

RNDr. Ján Gálik, CSc.

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

 

B)     Mgr. Martin Hajduch, PhD.  z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

 

C)     PhDr. Milan Majtán, DrSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

 

D)     Emil Borčin z vydavateľstva VEDA za propagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

 

E)      PhDr. Igor Haraj, PhD. z RTVS za propagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

 

 

Text: SAV, foto: Gabriel Kuchta