Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Nové dielo prof. Šutaja o maďarskej menšine

28. 3. 2013 | zhliadnuté 1436-krát

V nových priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach sa 18. marca stretli priatelia, kolegovia a známi historika prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc.  na prezentácii jeho novej publikácie „Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí(Bratislava: Kalligram 2012, 400 strán, ISBN 978-80-8101-638-7). 

 

Osvedčeného autora predstavil PaedDr. Marián Gajdoš, CSc., ktorý prišiel s myšlienkou uviesť do života novú publikáciu takýmto spôsobom. „Keď som v roku 1977 robil oponenta diplomovej práce študenta Štefana Šutaja, ešte som netušil, že na jeseň toho istého roku nastúpi na študijný pobyt  v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach a že budeme kolegovia až doteraz. Ani vo sne som vtedy nepredpokladal, že budeme postupne stáť na čele Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach.“ Profesor Šutaj sa za vyše tri desiatky rokov vedeckovýskumnej práce venoval najmä najnovším dejinám národnostných vzťahov (slovensko-maďarským) a politike politických strán na našom území. Predstavovaná publikácia je jeho 25. knihou, zostavil aj 9 vedeckých publikácií a zborníkov, napísal mnoho popularizačných článkov a počet zaznamenaných ohlasov na jeho práce sa blíži k tisícke.

 

Má mnoho ďalších aktivít, z nich menujme školiteľstvo doktorandov, členstvo v komisii pre udeľovanie DrSc. v historických vedách i rozhodujúci podiel na vzniku Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorú viedol v rokoch 2008-2012, atď. Marián Gajdoš vyzdvihol taktiež skutočnosť, že profesor Šutaj  je zakladateľom prvého internetového časopisu „Človek a spoločnosť“. Aktuálne pôsobí ako vedúci oddelenia histórie na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach.

 

Predstavovaná práca sa systematicky zaoberá problematikou postavenia maďarskej menšiny na Slovensku v troch základných líniách: autor ju nastoľuje ako problematiku vedeckého výskumu, v historických kontextoch povojnového riešenia maďarskej otázky a problematiky maďarskej menšiny po roku 1989, v novej situácii po páde komunistických režimov v strednej Európe. 

 

Potom sa dostal k slovu autor nového diela, ktorý ocenil, že záujem o vydanie jeho diela malo renomované vydavateľstvo Kalligram. „Pokúsil som sa vytvoriť súvislú líniu môjho pohľadu na vývoj slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí. Predkladaná práca je sama o sebe trošku špecifická, obsahuje 15 mojich štúdií z rokov 1993 – 2010. Samozrejme, sú aj iné pohľady na túto časť našich dejín, ktorá je vďačným objektom skúmania. U historikov nikdy neboli problémom fakty, ale prístup a výklad histórie. Najmä 20. storočie bolo v tom turbulentné. Svet sa mení, menia sa priority ľudí. Padli rôzne ´izmy´, sú tu nové,“  povedal vo svojom príhovore profesor Šutaj. „Budem sa ako mladší historik staršej generácie usilovať priniesť nové pohľady, podľa možnosti optimistické,“ skonštatoval a priznal, že za najvtipnejší psychologickú analýzu slovensko-maďarských vzťahov považuje kreslený vtip svojho takmer menovca karikaturistu Šutyho (Šútovca).

 

Na záver príjemného stretnutia, ktoré zorganizovali Štátna vedecká knižnica, Katedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, podpisoval svoju publikáciu záujemcom o jeho nové dielo. Medzi nimi bola aj generálna konzulka Maďarska v Košiciach Czimbalmosné Molnár Éva

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková