Aktuality

Michal Besterci so Zlatou medailou SAV

Vložil(a): M. Španková, 2.1.2013, videné 883-krát

Pri príležitosti 75. narodenín si prevzal Zlatú medailu SAV 19. decembra 2012 prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c. Po slávnostnej laudácii mu ju odovzdal podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc.

 

Prof. Ing. Michal Besterci DrSc., Dr.h.c. je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou v oblasti materiálových vied, ktorý položil základy vývoja disperzne spevnených materiálov v Československu (kompozity na báze Ag, Cu, Al, Pt, MoSi2 , Mg).

 

         Narodil sa 27.3.1937 v Sečovciach. Po štúdiách na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach v roku 1961 pracuje nepretržite 50 rokov na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.

 

         V rokoch 1980 – 2000 pôsobil ako vedecký tajomník Ústavu materiálového výskumu. Bol predsedom Komisie pre DrSc. v odbore Fyzikálna metalurgia, členom Akreditačnej subkomisie SAV. Bol členom Vedeckého kolégia ČSAV  a predsedom Vedeckého Kolégia SAV, členom Komisie GAV, GAT a VEGA. V súčasnosti je členom Komisie pre DrSc. „Materiálové vedy a inženýrství v ČR“ a členom Akreditačnej subkomisie MŠ SR. Je členom Učenej spoločnosti SAV.    

 

Pedagogicky externe pôsobil na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Materiálovo-technologickej  fakulte STU v Trnave a Strojníckej fakulte TU Košice. V súčasnej dobe pôsobí na TU v Talline v Estónsku ako prednášateľ resp. školiteľ doktorandov. Za svoju vedeckú prácu získal celý rad ocenení, z ktorých najvýznamnejší je čestný doktorát  (Dr.h.c.) na TU v Tallinne. Vychoval 8 doktorandov doma i v zahraničí a zabezpečil obhajobu 4 doktorov vied (DrSc.) Menovaný aktívne pôsobí vo viacerých vedeckých organizáciách a redakčných radách 6 časopisov, z ktorých 3 sú v CC databáze. 

 

 

Je autorom 6 monografií,  5 kapitol v monografiách,  650 pôvodných vedeckých prác, z toho 280 prvoautorských, 180 CC publikácií. Celkovo má 600 citácií, z toho 300 WOS. Ako hosťujúci editor časopisu  International Journal of Materials and Product Technology (Veľká Británia)  v rokoch 2000 – 2011 vydal  5 špeciálnych čísiel – monografií, do ktorých kapitolami prispeli autori z Japonska, USA, Nemecka, Južnej Kórei, Estónska, Rakúska, Fínska a ďalších krajín. Je autorom 3 patentov. Jeho viaceré vedecké výsledky prispeli k vývoju nových technológií resp. k hodnoteniu ich vlastností. Ako príklady uvádzame vývoj kontaktných materiálov na báze striebra pre Safinu Praha a SEZ Krompachy alebo spoluprácu s TU vo Viedni k vývoju kompozitov na báze hliníka v Krebsőge-Erbslőh Al v Nemecku pri aplikácii v automobilizme a letectve, ako aj kompozitov na báze platiny pre fi. Schott-Glaswerke v Nemecku pri aplikácii v sklárskych peciach. V súčasnej dobe spolupracuje s odborníkmi z Taiwanu, Estónska a Českej republiky na vývoji nanokompozitov.

 

 

Svojou doterajšou prácou Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc. pri výskume kompozitných sústav prispel k :

  • rozpracovaniu štatistických metód odhadu globálnych vlastností a    priestorovej distribúcie fáz v heterogénnych štruktúrach,
  • tvorbe stochastických modelov disperznej štruktúry na základe hodnotenia častíc a zŕn matrice,
  • návrhu modelov deformácie „in situ“ v kompozitných sústavách,
  • analýze priamych a nepriamych príspevkov spevnenia na medzu sklzu kompozitov,
  • pochopeniu zákonitostí creepu v disperzne spevnených sústavách pri rôznych spôsoboch deformácie,
  • analýze superplasticity mikro a nano kompozitov, 
  • hodnoteniu štruktúrnej podstaty a  analýzy pevnostných, plastických vlastností a lomov nanomateriálov.
     

Výsledky výskumu menovaný prezentoval na medzinárodných konferenciách v 35 krajinách.

 

Zdroj: I. oddelenie vied SAV, foto: Juraj Broš, SAV

 

Príloha

Prof. Ing. Michal Besterci DrSc., Dr.h.c.
Príloha

Medailu odovzdáva Juraj Lapin
Príloha

Účastníci slávnostného odovzdávania