Aktuality

Európa má najvyšší čas na aplikovanie „nano“

Vložil(a): M. Španková, 12.10.2012, videné 1663-krát

Christos Tokamanis, riaditeľ sektoru pre nanovedy a nantotechnológie (Head of Unit „Nano and converging Sciences and Technologies“) DG Research Európskej komisie, v dňoch 2.-5. októbra zavítal na Slovensko. Jeho prvou zastávkou boli Košice.  

 

Návštevu pána Tokamanisa  očakávali predovšetkým vedci, pôsobiaci v oblasti „nano“,  pretože je zodpovedný za každoročné vypisovanie výskumných tém na európske projekty v danej oblasti a tiež za monitorovanie projektov vybraných na financovanie. Jeho oddelenie má 21 pracovníkov a rozpočet niekoľko sto miliónov eur.
Na návštevu ústavov SAV ho pozval Ing. Peter Lobotka, CSc. z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, ako delegát menovaný ministrom školstva do Programového výboru NMP (Nanovedy a Nanotechnológie, Materiály a nové výrobné technológie) na začiatku 7. Rámcového programu. „Tému NMP má v DG Research na starosti riaditeľstvo Industrial Technologies (Priemyselné technológie), ktoré má tri sektory. Každý sektor sa stará o jedno písmenko N, M, P,“ ozrejmil nám P. Lobotka.

 

Christos Tokamanis začal prvú časť svojej návštevy prehliadkou niektorých pracovísk Ústavu experimentálnej fyziky SAV, kde ho privítal jeho riaditeľ doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. Pozrel si Centrum nanokvapalín, zaujal ho magnetický ježko, navštívil laboratóriá nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu, tiež experimentálnej chemickej fyziky, kde so znalosťou veci diskutoval s príslušnými odborníkmi.  Fyzici mu chceli ukázať čo najviac, ale dôsledne naplánovaný program nepustil a hosťa z Bruselu už netrpezlivo očakávali na Ústave materiálového výskumu SAV, konkrétne hlavný expert na nanotechnológie prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., vedúci oddelenia konštrukčnej keramiky a zodpovedný riešiteľ viacerých projektov z oblasti nanovedy a nanotechnológií. Predstavil hosťovi z Európskej komisie Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou i CE pre keramiku, sklo a silikátové materiály. V  jeho sprievode si pán Tokamanis pozrel AFM laboratórium. Ako nás informoval prof. Dusza, do nanovedy prostredníctvom  európskych štrukturálnych fondov získali v Košiciach prístroje asi za 4-5 miliónov eur.

 

Potom sa aula budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach zaplnila vedcami a doktorandmi, ktorí sa venujú oblasti „nano“, aby si vypočuli prednášku Christosa Tokamanisa „Developments in Nanoscience-Nanotechnologies: a European perspective and innovation strategy“. Otázok a výmeny názorov bolo veľa, ale čas bol neúprosný, lebo ho očakávali predstavitelia slovenských firiem z oblasti nanotextilu, ktorí prezentovali svoje výrobky. Popoludní ešte navštívil Ústav geotechniky SAV.


Pán Tokamanis ocenil dosiahnuté výskumné výsledky vo všetkých troch košických ústavoch SAV,  ktoré navštívil. „Jeho dojem ešte stúpol, keď sa dozvedel, ako biedne je výskum podporovaný na vládnej úrovni (množstvo financií za posledných 20 rokov sa pohybuje okolo 0,5% z HDP. Niektoré západné štáty dávajú na výskum 3%, čo je cieľ vytýčený v Lisabonskej zmluve),“ povedal iniciátor návštevy P. Lobotka. Hosť z Bruselu v prednáške spomenul aj známu úmeru - množstvo vynikajúcich vedeckých výsledkov je priamo úmerné množstvu vložených peňazí.

 

Ch. Tokamanis sa zaujímal aj o aplikovanie výsledkov výskumu. Všeobecne ho hodnotí ako boľavú tému. Navrhol výskumníkom, aby sa zmierili s podfinancovaním vedy (keď niečo trvá 20 rokov, je ťažké očakávať, že sa to skokom zrazu zmení k lepšiemu). Odporučil im, aby sami začali s „mikroaplikáciami“, ktoré by po čase mohli priniesť danej výskumnej skupine financie na udržiavanie výskumu aj nové pracovné miesta pre región. Navrhol využiť financie, ktoré sú k dispozícii na podporu cezhraničnej spolupráce.
„Pán Tokamanis tvrdí, že na európskej úrovni je najvyšší čas na aplikovanie výsledkov výskumu v oblasti „nano“. Preto jeho oddelenie vypísalo v poslednej výzve na rok 2013 témy na tzv. veľké projekty, v ktorých sa vyžaduje účasť silných priemyselných partnerov. „Inak nás USA, Japonsko, Južná Kórea v oblasti „nano“ predbehnú,“ uviedol P. Lobotka. „Na druhej strane si osvojil názor nositeľa Nobelovej ceny za grafén francúzskeho profesora A. Ferta, ktorý na pôde Európskej komisie vyhlásil, že ak sa mladí Európania a Európanky nebudú učiť kvantovú fyziku, ktorej hlboká znalosť je a bude čoraz viac nevyhnutná pre konštrukciu nových elektronických súčiastok, tak Európa bude o pár rokov ťahať za kratší koniec a celú modernú elektroniku bude dovážať. To by znamenalo veľmi biedne zhodnotenie európskych objavov (napr. grafénu).“

 

Ch. Tokamanis si rád našiel čas aj na krátku prehliadku centra Košíc, ktorú v rámci   logistiky celej cesty zabezpečila p. Tomková zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Košice, ktoré budú Európskym hlavným mesto kultúry v roku 2013, pánovi Tokamanisovi predstavil najznámejší košický sprievodca PhDr. Milan Kolcún. Je autorom viacerých kníh o potulkách po Košiciach i básnických zbierok a v civile je pedagógom na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu Park mládeže v Košiciach. Jeho sprievodcovské umenie pána Tokamanisa doslova očarilo.

 

Potom sa presunul na dva dni do Bratislavy, kde mal v programe návštevu Fyzikálneho ústavu, Ústavu anorganickej chémie, Elektrotechnického ústavu,  Chemického ústavu, Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, FEI STU, firmy Danubia Nanotech sro., Medzinárodného laserového centra, MFFI UK a FCHPT STU.


Text: Katarína Čižmáriková

Foto: Katarína Čižmáriková a Juraj Broš, SAV

Príloha

Prvú časť návštevy Slovenska venoval Christos Tokamanis (vpravo) Košiciam. Ako prvý navštívil Ústav experimentálnej fyziky SAV, kde ho privítal jeho riaditeľ doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Príloha

O magnetických kvapalinách a ich aplikácii hosti z Európskej komisie informuje v Centre nanokvapalín ÚEF Ing. Martina Koneracká, CSc.
Príloha

Pán Tokamanis v diskusii s vedúcim Laboratória nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu ÚEF SAV RNDr. Igorom Škorvánkom, CSc. (vpravo)
Príloha

S profesorom Duszom z Ústavu materiálového výskumu SAV (vľavo)
Príloha

Posledné prípravy pred prednáškou v aule SAV v Košiciach. Sprava Ch. Tokamaris, v strede Peter Lobotka z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave , ktorý ho pozval na Slovensko, a „domáci“ nanokeramikár prof. Ján Dusza
Príloha

Christos Tokamanis pri prednáške o nanovedách a nanotechnológiách
Príloha

O prednášku experta z Bruselu bol v Košiciach veľký záujem
Príloha

Iný pohľad na poslucháčov
Príloha

Dôkaz aplikácie nanotechnológie v praxi - prototyp vojenskej uniformy z multifunkčnej hydrofóbnej textílie, potlačenej digitalizovaným maskovacím vzorom, na ktorej pracoval VÚTCH-Chemitex s.r.o. a Ministerstvo obrany SR
Príloha

Pán Tokamanis sa následne presunul do Bratislavy....
Príloha

...a navštívil aj Ústav anorganickej chémie SAV