Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Physics in Collision 2012

16. 9. 2012 | zhliadnuté 699-krát

12. - 15. septembra 2012 sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách medzinárodná konferencia – Sympózium „Physics in Collision 2012“. Konferencia tradične predstavuje kľúčové momenty vedeckého výskumu vo fyzike vysokých energií, ktoré boli publikované v poslednom roku alebo sú očakávané v  období do konania ďalšieho ročníka. Na konferencii vystupujú pozvaní vedci s prehľadnými prednáškami, v ktorých predstavujú aktuálny stav teoretického a experimentálneho výskumu z rôznych oblastí časticovej fyziky. Tohto roku sa konferencie zúčastnilo 108 fyzikov z 22 krajín celého sveta.

 

Témy na tohtoročnej konferencii pokrývali štúdium elektroslabých interakcií, vrátane merania vlastností top kvarku, výskum kvantovej chromodynamiky, čiže štúdium vlastností kvarkov a gluónov a ich vzájomných interakcií. Časť konferencie bola venovaná neutrínovej fyzike, osobitne zaujímavé boli výsledky skúmania neutrínových oscilácií. Zaujímavé prednášky odzneli aj z oblasti fyziky Štandardného modelu - všeobecne akceptovanej teórie mikrosveta.

 

Z najnovších trendov zaujali prednášky o hľadaní supersymetrických častíc a o pátraní po exotických fyzikálnych javoch za hranicami Štandardného modelu. Najväčšiu pozornosť pritiahli aktuálne informácie späté s hľadaním Higgsovej častice, osobitne ako pokračuje skúmanie nového bozónu, ktorého objav ohlásili experimenty ATLAS a CMS 4. júla 2012 a jeho vlastnosti sú veľmi podobné vlastnostiam Higgsovej častice. Prednášky predstavili najnovšie výsledky experimentov na urýchľovači Tevatron vo Fermilabe a na najväčšom urýchľovači LHC v CERN.

 

Nezanedbateľnou časťou konferencie bola posterová sekcia, ktorá je určená hlavne mladým fyzikom a na ktorej sa prezentovali aj slovenskí fyzici. Svoje výsledky predniesli aj v krátkych referátoch pred celým vedeckým publikom. Väčšina prednášok, ktoré odzneli na konferencii Physics in Collision 2012, je volne prístupná zo stránky konferencie a všetky príspevky budú vydané v zborníku konferencie.

 

O zhodnotenie konferencie sme požiadali RNDr. Jaroslava Antoša, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach:

 

„Na konferencii boli prezentované kvalitne pripravené prehľady stavu výskumu, takže sa neočakávali nejaké úplne prekvapujúce výsledky, ale v priebehu roka došlo k významným objavom, ktoré celú fyziku vysokých energií dramaticky ovplyvnili. Takýmto objavom bol samozrejme objav novej častice, ktorá je horúcim kandidátom byť hľadaným Higgsovým bozónom (očakávame, že v priebehu roka zrejme bude táto otázka uspokojivo  vyriešená). Druhým veľkým objavom bolo pozorovanie oscilácií neutrín. Definitívne je tak táto otázka uzavretá - pozorujeme tri druhy neutrín s rôznymi hmotnosťami, ktoré môžu prechádzať z jedného druhu do druhého. Boli tiež presne zmerané prechody medzi jednotlivými stavmi. Prekvapujúcim výsledkom sa ukazuje pomerne veľká pravdepodobnosť prechodu najľahšieho neutrína (elektrónového) v najťažšie (tau neutríno).

 

Zaujímavé boli aj výsledky z tzv. precíznych meraní. Napr. presné meranie vlastností W bozónu vo FNAL je výzvou pre experimenty, ktoré sa budú snažiť o ešte väčšiu presnosť. Podobne určenie hmotnosti top kvarku v FNAL je stále nepokorené, ale merania tejto hmotnosti v LHC experimentoch sa svojou presnosťou už približujú presnosti na Tevatrone. Extrémne náročné merania na rôznych urýchľovačoch a detektoroch (meranie hmotnosti top kvarku) sú pritom vo veľmi dobrom súhlase.

 

Objavom Higgsovej častice sa mení obraz fyziky vysokých energií a v niektorých prednáškach už bola snaha túto zmenu zobrať do úvahy a odpovedať na nové otázky napr. aké ďalšie exotické častice môžu existovať, na čo by sa mal výskum zamerať, kde sú "biele" miesta.“

 

 

História konferencie „Physics in Collision“ sa začala písať v roku 1981 v americkom Blacksburgu. Doteraz sa konala v 10 krajinách sveta, posledný rok vo Vancouveri v Kanade. Konferencia tohto typu sme na Slovensku organizovali prvýkrát a právo usporiadať túto konferenciu naznačuje vysokú úroveň slovenského výskumu v oblasti časticovej fyziky.

 

Konferenciu organizovali Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislava, Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Fyzikálny ústav SAV Bratislava. Spoluorganizátorom konferencie je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Záštitu nad konferenciou prevzali: Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied, Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja a Richard Raši, primátor mesta Košice.

 

Web stránka konferencie: http://www.saske.sk/PIC2012/

 

Autori:  Eduard Kladiva,  Jaroslav Antoš