Aktuality

Konferencia o gridovom počítaní...

Vložil(a): V. Šmihula, 3.11.2011, videné 1389-krát

 

V Bratislave sa stretli odborníci na gridové počítanie z Európskej únie.

 

V dňoch 24.-26. októbra sa v Bratislave uskutočnil 7.  ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Grid Computing for Complex Problems  - GCCP2011 (Gridové počítanie pre riešenie komplexných problémov).
 
Organizátor Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied v spolupráci s medzinárodným konzorciom European Grid Initiative – EGI (Európska gridová iniciatíva) v rámci konferencie pripravil prednášky špičkových odborníkov o budovaní a využívaní národných gridových infraštruktúr v krajinách EÚ a tiež o ich prepojení a spolupráci v rámci Európskej gridovej infraštruktúry.
 
Záštitu nad podujatím prevzala generálna riaditeľka sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marta Cimbáková. Na diskusii sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR Ivan Šiagi. Medzi účastníkmi podujatia boli aj Andrea Danková, riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Zuzana Hlaváčiková, pracovníčka odboru a Juraj Kerekeš, pracovník odboru implementácie štátnej podpory výskumu a vývoja,sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Agentúru na podporu výskumu a vývoja reprezentovala vedúca oddelenia medzinárodných programov Soňa Ftáčniková.
 
Na podujatí sa zúčastnil predseda Európskej Rady pre Európsku gridovú infraštruktúru Per Öster a okrem stratégie pre infraštruktúru v Európe odprezentoval aj súčasný stav vo Fínsku. O skúsenostiach z budovania talianskej infraštruktúry hovoril prof. Mirco Mazzucato, koordinátor Talianskej gridovej iniciatívy, ktorý riadil vývoj middlewaru gLite a v súčasnosti je členom výkonného výboru Európskeho middlewarového projektu EMI. Prof. Luděk Matyska z Masarykovej univerzity v Brne je vedúcim Superpočítačového centra a referoval o českej infraštruktúre. Norbert Meyer, vedúci Superpočítačového centra v Poznani, ktorý je tvorcom idey o spojení superpočítačových centier v Poľsku, prezentoval stav Poľskej výskumnej infraštruktúry a jej vzťah k e-Infraštruktúre. Riaditeľ Ústavu informatiky SAV doc. Ladislav Hluchý informoval o nelichotivej situácii v budovaní infraštruktúry na Slovensku.
 
Počas panelovej diskusie bola príležitosť porovnať podmienky nášho národného projektu SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie) s fungujúcimi infraštruktúrami v Európe. Odborníci na vysokovýkonné počítanie z celého Slovenska, ako aj hostia z Poľska, Fínska, Talianska, Rumunska, Ukrajiny a Českej republiky poskytli informácie o význame vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry, o rôznych národných stratégiách pri budovaní infraštruktúry, o medzinárodných projektoch, ktoré koordinovali budovanie infraštruktúry v celej Európe a o dosiahnutých úspechoch.
 
Ústav informatiky SAV je zapojený do tvorby národných gridových iniciatív EÚ a má poverenie od ministra školstva SR (2.2.2007) koordinovať vznik Slovenskej gridovej iniciatívy za účelom jej integrovania s národnými gridovými iniciatívami, cieľom ktorých je budovanie elektronickej vedy v krajinách Európskej únie. ÚI SAV je spoluriešiteľom projektu SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie), financovaného zo štrukturálnych fondov, ktorého sa zúčastňujú slovenské univerzity a výskumné inštitúcie z SAV.
 
V súčasnosti sú do gridovej infraštruktúry EÚ zapojené 4 sídla zo Slovenska. Ústav informatiky SAV poskytuje vyše 168 počítačových jadier do gridovej infraštruktúry EGI. Poskytuje používateľskú podporu ako aj činnosť Slovenskej Gridovej certifikačnej autority a vydávanie digitálnych gridových certifikátov pre používateľov a hostiteľské počítače zo Slovenska.
 
Text a foto: ÚI SAV

Príloha

Fotgrafia z panelovej diskusie. Zľava doc. Ladislav Hluchý, prof. Mirco Mazzucato a Per Öster.
Príloha

Predseda Európskej Rady pre Európsku gridovú infraštruktúru Dr. Per Öster.
Príloha

Prof. Mirco Mazzucato, koordinátor Talianskej gridovej iniciatívy.
Príloha

Prof. Luděk Matyska referoval o českej infraštruktúre.
Príloha

Norbert Meyer vedúci Superpočítačového centra v Poznani, prezentoval stav Poľskej výskumnej infraštruktúry.
Príloha

Doc. Ladislav Hluchý, riaditeľ Ústavu informatiky SAV.
Príloha

Andrea Danková a Zuzana Hlaváčiková z Odboru medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji MŠ SR.
Príloha

Pohľad do sály.
Príloha

Diskusia pokračovala aj počas spoločenského programu (Per Öster, Tibor Kožár, prof. Jozef Noga, prof. Mirco Mazzucato).