Aktuality

Zlatá medaila SAV prof. Iwarovi Klimešovi

Vložil(a): V. Šmihula, 10.10.2011, videné 1450-krát

V piatok 7. októbra bol slávnostný seminár pri príležitosti jeho životného jubilea.

V Aule lekárskych ústavov SAV na Vlárskej ulici v Bratislave sa zišli spolupracovníci, priatelia aj rodina nášho významného vedca, riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc., aby si v slávnostnej atmosfére  priblížili výsledky jeho vedeckej práce pri príležitosti  - u mužov to vari nebýva tajomstvom – oslávencových šesťdesiatin. Napokon – kto ho nepozná, by tomu neuveril...
 
Moderátor podujatia, predseda vedeckej rady ústavu Július Brtko na stretnutí privítal predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka, členov Predsedníctva SAV, významných hostí z univerzít, klinických pracovísk aj pracovísk Slovenskej akadémie vied, medzi nimi aj dvoch bývalých predsedov SAV akad. Ladislava Machaprof. Branislava Lichardusa, ktorých vedecká kariéra je spätá s pôsobením v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV.
 
Ako v úvodnom príhovore zdôraznil prof. Jaromír Pastorek, jubilanta si váži ako svojho spolupracovníka pre jeho konštruktívny prístup k riešeniu problémov a vysokú erudovanosť na poste riaditeľa ústavu. Zároveň oslávencovi zablahoželal k významnému životnému jubileu aj k udeleniu Zlatej medaily SAV za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorými systematicky dlhodobo prispieva k zviditeľňovaniu Slovenska v medzinárodnom meradle. Zároveň vysoko ocenil jeho spoluprácu s medicínskymi fakultami našich univerzít a klinickými pracoviskami.
 
Následne prof. Jaromír Pastorek spolu s podpredsedom SAV doc. Albertom Breierom za potlesku prítomných slávnostne odovzdali Zlatú medailu SAV prof. MUDr. Iwarovi Klimešovi, DrSc. V ďalšej časti rokovania postupne vystúpili viacerí blízki spolupracovníci a priatelia jubilanta.
 
Ivan Zahradník z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV z pohľadu dlhoročného priateľstva od raného detstva priblížil život aj záujmy prof. Iwara Klimeša.
 
Akad. Ladislav Macho z pozície dlhoročného pracovníka ústavu pripomenul predovšetkým odbornú prácu a rozsiahlu organizátorskú činnosť oslávenca. Konštatoval, že v prvej etape, v rokoch 1975-80 sa venoval výskumu regulácie sekrécie glukagónu a rastového hormónu pri stresovej záťaži, druhá etapa v osemdesiatych rokoch  je charakterizovaná skúmaním patofyziologických mechanizmom vzniku a vývoja inzulinorezistencie v diabete a pri obezite a napokon  v tretej etape od začiatku deväťdesiatych rokov sa venuje genetike monogénových foriem diabetu. Položil základy na vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárno-biologických  a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Založil spoločné laboratórium DIABGENE, ktoré je prvým a jediným diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky, obezity, hyperinzulizmu a ďalších ochorení na Slovensku. Toto laboratórium dokázalo zmapovať doteraz vôbec nepoznaný výskyt rôznych foriem novorodenenckej cukrovky na Slovensku, čo následne umožnilo vypočítať presnú incidenciu novorodeneckej cukrovky na svete.  Prof. Iwar Klimeš objasnil  a klinicky  overil princípy farmako-genomického odporúčania na zmenu liečenia tohto ochorenia na Slovensku.  Je autorom vyše 170 prác v odborných časopisoch, autorom či spoluautorom piatich monografií, troch učebníc endokrinológie resp. diabetu, editorom štyroch zborníkov zo sympózií. Viaceré poznatky, ku ktorým výskumom dospel,  sú originálne aj v celosvetovom meradle, čoho výsledkom je rozsiahly medzinárodný ohlas viac ako 1700 citácií v ISI sledovaných časopisoch a monografiách. Samozrejme, bol a je riešiteľom mnohých výskumných projektov, členom viacerých domácich aj medzinárodných odborných spoločností, účastníkom aj organizátorom viacerých významných medzinárodných vedeckých konferencií, získal viacero prestížnych ocenení.
 
V ďalšej časti programu s pozdravmi vystúpili blízki spolupracovníci jubilanta, predsedníčka Slovenskej enodrinologickej spoločnosti prof. Ivica Lazúrová, prednosta I. internej kliniky JLK UK v Martine prof. Marián Mokáň, prednosta V. internej kliniky v Bratislave prof. Juraj Payer, predsedníčka Českej diabetologickej spoločnosti prof. Tereza Pelikánová, ďalej doc. Jozef Michálek z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni, primár II. internej kliniky v Bratislave doc. Boris Krahulec, emeritný prednosta  Internej kliniky Baťovej nemocnice v Zlíne prof. Jaroslav Rybka a rektor City University prof. Barnislav Lichardus. Krátkymi prívetmi jubilanta pozdravili aj jeho ďalší spolupracovníci či bývalí žiaci – prodekanka LF UK doc. Daniela Ostatníková, dekan FaF UK doc. Ján Kyselovič, vedecký tajomník Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností prof. Jozef Klimko, ďalej prof. Fedor Šimko z LF UK a vedúca Laboratória diabetu a porúch metabolizmu Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV Daniela Gašperíková.
 
 
 

Príloha

Prof. Iwar Klimeš (vpravo) preberá Zlatú medailu SAV z rúk prof. Jaromíra Pastoreka.
Príloha

Pohľad do sály počas príhovoru predsedu SAV.
Príloha

Jubilantova rodina - sprava synovia, matka, prof. Iwar Klimeš s manželkou Zuzanou Jezerskou...
Príloha

Okamih z odovzdania ocenenia - uprostred podpredseda SAV doc. Albert Breier.
Príloha

O svojom priateľovi od raného detstva rozpráva Ivan Zahradník...
Príloha

Ako vidieť, jubilant sa na rozprávaní celkom dobre zabával...
Príloha

Pohľad do sály.
Príloha

Slovo má akademik Ladislav Macho...
Príloha

...ktorý vzápätí oslávencovi aj zablahoželal.
Príloha

V tejto chvíli blahoželá prof. Ivica Lazúrová...
Príloha

...prof. Marián Mokáň...
Príloha

...prof. Juraj Payer odovzdal jubilantovi Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti...
Príloha

..prof. Tereza Pelikánová diplom o čestnom členstve v Českej diabetologickej spoločnosti...
Príloha

...blahoželanie od doc. Jozefa Michálka...
Príloha

...doc. Boris Krahulec...
Príloha

...prof. Jaroslav Rybka odovzdáva prof. Iwarovi Klimešovi Cenu Tomáša Baťu...
Príloha

...blahoželá prof. Branislav Lichardus...
Príloha

Pohľad do sály...
Príloha

Doc. Daniela Ostatníková potešila oslávenca pozdravným listom od vedenia fakulty...
Príloha

...doc. Ján Kyselovič odovzdáva Zlatú Galenovu medailu FaF UK v Bratislave...
Príloha

...prof. Kozef Klimko...
Príloha

...prof. Fedor Šimko...
Príloha

...a napokon Daniela Gašperíková...
Príloha

Moderátor podujatia Július Brtko...
Príloha

...a na záver prof. Iwar Klimeš pri poďakovaní.