Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Delegácia experimentu ATLAS (CERN) v SAV

21. 10. 2010 | zhliadnuté 1205-krát
Vedúcich predstaviteľov experimentu ATLAS prijali v pondelok 18. októbra na Predsedníctve SAV predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a podpredseda SAV Juraj Lapin.

Predstavitelia vedeckého experimentu ATLAS prof. Markus Nordberg, koordinátor ATLAS pre zdroje a člen užšieho vedenia experimentu, prof. Ana Henriques, vedúca projektu kalorimetra TILE a prof. Isabelle Wingerter-Seez, vedúca projektu kalorimetra na báze kvapalného argónu (LArC) pricestovali na trojdňovú pracovnú návštevu Slovenska. Experiment ATLAS je najväčší experiment na Veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC postavenom v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN pri Ženeve (Švajčiarsko).

Ako počas návštevy v SAV povedali členovia delegácie, v ktorej bol aj vedúci ATLAS skupiny v Ústave experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV Košice doc. Dušan Bruncko, Pavol Stríženec z ÚEF SAV a doc. Stanislav Tokár z Ústavu jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, na experimente sa podieľa vyše 3000 vedcov z 38 krajín sveta a ide o najväčší vedecký experiment v histórii ľudstva. Slovensko ako členský štát CERN prispelo k stavbe urýchľovača LHC a detektorov ATLAS a ALICE a slovenskí vedci sú aktívne zapojení do vedeckého výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty na týchto unikátnych zariadeniach.
Cieľom návštevy vedenia experimentu ATLAS na Slovensku je zhodnotenie doterajšieho zapojenia slovenských výskumných pracovísk do experimentu a diskusia o konkrétnych plánoch slovenských účastníkov experimentu vrátane rokovaní o podpore špičkového fyzikálneho výskumu v CERN zo strany Slovenska.

Počas návštevy Slovenska rokovala delegácia vedenia experimentu ATLAS s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o perspektívach vedeckého výskumu na experimente ATLAS, o ďalšej účasti Slovenska a slovenských tímov v tomto výskume, o rozvoji výpočtových kapacít Slovenska v projektu LHC Computing Grid a o podpore pobytov študentov a doktorandov priamo vo výskumnom stredisku CERN. Za Ministerstvo školstva viedol rokovania generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky prof. Mikuláš Šupín, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Výboru SR pre spoluprácu s CERN prof. Branislav Sitár.

Vedúcich predstaviteľov experimentu ATLAS prijal aj dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) doc. Ján Boďa. Čenovia delegácie sa stretli aj s riaditeľom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach doc. Karolom Flachbartom. Predmetom týchto stretnutí boli konkrétne formy účasti slovenských vedcov v projektoch kalorimetrov TILE a LArC, prehĺbenie spolupráce pri fyzikálnej analýze údajov získaných v experimente a rozvoj slovenských počítačových fariem výpočtovej siete LHC GRID.

Členovia delegácie sa zúčastnili na odbornom seminári Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, na ktorom prof. Ana Henriques prednášala na tému "Hadrónový kalorimeter TILE ATLAS: od prototypu po zber dát" a prof. Isabelle Wingerter-Seez prednášala na tému "Kvapaľnoargónový kalorimeter ATLAS: od návrhu po produkciu údajov z LHC". Obdobný seminár bol aj v Košiciach v Ústave experimentálnej fyziky SAV.

Súčasťou pobytu vedúcich predstaviteľov experimentu ATLAS na Slovensku boli aj pracovné stretnutia so slovenskými účastníkmi experimentu ATLAS na Katedre fyziky FMFI UK v Bratislave a na Oddelení subjadrovej fyziky ÚEF SAV v Košiciach. Predmetom týchto stretnutí je plnenie doterajších záväzkov, zabezpečenie prevádzky detektora a zberu dát v experimente, účasť slovenských vedcov vo fyzikálnej analýze získaných dát. Výsledky návštevy predstaviteľov experimentu ATLAS predurčia zapojenie Slovenska do experimentu na ďalších 5-6 rokov.

Experimentálne zariadenie ATLAS pozostáva zo zložitého súboru špecializovaných detektorov zostavených vo valci s priemerom 25 m a dĺžkou 45 m v podzemnej jaskyni cca 100 m pod úrovňou terénu. Registruje a analyzuje produkty zrážok protónov v urýchľovači častíc LHC. Výskumný program sa orientuje na časticovú fyziku a obsahuje stovky fyzikálnych problémov a úloh. Jednou z kľúčových otázok, na ktorú môže experiment odpovedať, je existencia chýbajúceho prvku súčasného modelu interakcie častíc – tzv. Higgsovej častice.

Slovensko sa podieľalo na návrhu a vybudovaní dvoch detektorov ATLAS, ktoré slúžia na meranie energie častíc – kalorimetra na báze kvapalného argónu (LArC) a kalorimetra na báze scintilačných dosiek (TILE).

Vedci a inžinieri z ÚEF SAV v Košiciach prispeli významným dielom do elektronickej kalibrácie kalorimetra na báze kvapalného argónu od návrhu a vývoja až po implementáciu kalibračných procedúr do systému detektora. Finančne výhodné boli dodávky elektronických modulov a magnetického tienenia kalorimetrov. Skupina vedcov Z FMFI UK v Bratislave sa podieľala na návrhu, konštrukcii a testoch TILE kalorimetra.

V súčasnosti sa slovenskí vedci podieľajú na prevádzke detektora a získavaní fyzikálnych údajov. Pavol Striženec z ÚEF SAV povedie medzinárodnú skupinu odborníkov zodpovednú za elektronickú časť LArC kalorimetra. Slovenskí vedci sa angažujú tiež vo fyzikálnej analýze získaných údajov, predovšetkým v štúdiu vlastností najťažšieho kvarku, tzv. top-kvarku, štúdiu zrážok s dvomi prúdmi častíc, tzv. jetov, v analýze tzv. Bose-Einsteinových korelacií a v štúdiu rozpadu tau-leptónov.

Text: Eduard Kladiva, Ferdinand Tisovič
Foto: Ferdinand Tisovič