Aktuality

Cena za popularizáciu prof. Jánovi Slezákovi

Vložil(a): V. Šmihula, 6.12.2005, videné 2438-krát

Ústredná rada Akadémie vzdelávania už tradične koncom roka udeľovala Ceny AV.

V kategórii Cena za popularizáciu vedeckých poznatkov sa porota rozhodla udeliť I. cenu prof. MUDr. Jánovi Slezákovi, DrSc., prvému podpredsedovi SAV a prezidentovi Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení za dlhoročnú popularizačnú a preventívno-výchovnú prácu v oblasti medicíny. Popri bohatej publikačnej a organizačno-osvetovej práci porota oceňuje jeho prínos k príprave a realizácii Svetového dňa srdca v septembri tohto roku.
Porota ďalej rozhodla udeliť v tejto kategórii dve III. ceny – prof. MUDr. Ivanovi Žuchovi, CSc. za dlhoročnú popularizačnú, publikačnú a organizačno-osvetovú prácu v oblasti psychiatrie, lekárskej psychológie a klinickej patopsychológie a RNDr. Eduardovi Pittichovi, DrSc. za dlhoročnú popularizačnú a publicistickú prácu v oblasti astronómie.

V ďalších kategóriách ceny získali:

V kategórii „najlepší vzdelávací program“ I. cenu autorský kolektív Ing. Michal Baľo, Ing. Slavomír Rybár a PhDr. Albín Tomko za vzdelávací program Prezentačné zručnosti lektora.
V tejto kategórii udelili aj II. cenu Ing. Barnabášovi Antalovi za vzdelávací program Hrnčiarstvo: tradičné ľudové remeslo. Osobitné uznanie odovzdali RNDr. Zite Izakovičovej za projekt Učíme sa navzájom.

V kategórii Cena za publikačnú činnosť v oblasti celoživotného učenia rozhodla porota I. cenu neudeliť a udeliť dve II. ceny a to Zuzane Kollárovej, redaktorke Hospodárskych novín za dlhodobé publicistické pôsobenie v oblasti celoživotného vzdelávania a za prípravu prílohy Hospodárskych novín Europa a Zuzane Horníkovej, redaktorke časopisu Trend, za angažovanú publicistickú prácu a osobitným zreteľom na celoživotné učenie a rozvoj znalosti ekonomiky.

Ceny im odovzdali počas konferencie Týždňa celoživotného učenia vo štvrtok 1. decembra v Bratislave prof. Dr. Rudolf Horváth, PhD., viceprezident AV a Ing. Ivan Janičina, ústredný riaditeľ Akadémie vzdelávania. Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc, predseda poroty, na záver srdečne zablahoželal nositeľom cien Akadémie vzdelávania za rok 2005 a vyslovil presvedčenie, že spolupráca vedeckých pracovísk, médií a vzdelávacích inštitúcií prispeje k vytvoreniu efektívneho systému celoživotného vzdelávania, ktorý je nevyhnutnou súčasťou znalostnej ekonomiky.

Cieľom tohto oceňovania je podporiť progresívne trendy v celoživotnom učení, iniciovať tvorbu nových moderných vzdelávacích programov, podporovať rozvoj vedy a výskumu v tejto oblasti a oceniť prácu lektorov, učiteľov a organizátorov celoživotného učenia.

Príloha

Prof. Ján Slezák (vpravo) pri preberaní ocenenia.
Príloha

Diplom za 1. cenu pre prof. Slezáka.