Aktuality

Vyznamenanie SAV Fedorovi Jaglovi

Vložil(a): V. Hák, 20.10.2005, videné 2255-krát

Podpredseda SAV Ivan Zahradník mu vo štvrtok popoludní odovzdal čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách.

Čerstvému šesťdesiatnikovi prišli zablahoželať mnohí bývalí kolegovia, starší aj mladší. Laudatio predniesol RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc., zástupca riaditeľa ÚNPF SAV. Pripomenul v ňom systematickú vedeckú prácu jubilanta, jeho organizačné aktivity a medzinárodný ohlas: vyše 200 prednášok nielen doma, ale najmä na mnohých zahraničných univerzitných fórach. Jeho rovesník, prednosta II. Neurologickej kliniky prof. Peter Kukumberg, PhD. sa vrátil v spomienkach do študentských čias, keď pôsobili ako pomocné vedecké sily na LF UK a promovali v horúcom lete 1968. Charakterizoval ho ako zanieteného vedca kladúceho otázky a hľadajúceho odpovede, ale zároveň i znalca literatúry, hudby, výtvarného umenia a človeka jemných mravov, ambiciózneho a zároveň tolerantného, stmeľujúceho i stimulujúceho, so zmyslom pre hravý humor.

V podobnom duchu prehovorili aj ďalší prítomní: podpredseda SAV RNDR. Ivan Zahradník, CSc., prof. MUDr. Gustáv Čierny, DrSc., člen predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, doc. MUDr. Svorad Štolc, DrSc., predseda Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy, Ing. Attila Ziegelhoffer, DrSc. za Ústav pre výskum srdca SAV, či jeho bývalý školiteľ prof. Vladimír Zikmund, DrSc., dnes už osemdesiatnik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oko je oknom do duše, inšpiráciou básnikov. Ako a prečo sa stalo inšpiráciou pre vedecké skúmanie procesov v mozgu? Čím sa to začalo? Hovorí MUDr. Fedor Jagla, CSc.:

„Všetci máme 12 párov hlavových nervov – to sú tie najdôležitejšie. Z nich štyri páry slúžia zraku. To znamená, že človek je naozaj vizuálne založený tvor. Z tých štyroch párov tri hýbu očami a jedným idú informácie zo sietnice. Spojenie pohybu s tým, čo vidím (to sa vo vede volá senzomotorické integrácie), to sa dá pomocou očí fantasticky sledovať. Keď sa s vami rozprávam – to sú tiež senzomotorické integrácie. Vy ma počúvate – to je senzorika, ja hovorím – to je motorika. Senzomotorika je teda základom celej komunikácie. A oči sú veľmi vhodné na to, aby sa človek dostal čo najbližšie k podstate.

Na to som ja neprišiel. Na to prišlo mnoho múdrych ľudí predo mnou, ja som na nich iba nadväzoval...“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUDr. Fedor Jagla, CSc. je od roku 1999 riaditeľom Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Počas svojej vedeckej kariéry sa stal medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti fyziológie mozgu. Bol a je členom i predsedom organizačných výborov viacerých medziodborových konferencií o experimentálnom a klinickom výskume vyšších nervových funkcií, sekretárom Medzinárodného sympózia INTERMOZG, predsedom medzinárodných sympózií C.I.A.N.S. (Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, Medzinárodná spoločnosť výskumu vyšších nervových aktivít, čo je najstaršia medzinárodná organizácia v oblasti neurobiológie správania, integratívnej fyziológie a psychosomatických vzťahov). Bol tiež hlavným organizátorom Medzinárodnej konferencie C.I.A.N.S. v júli 2005 v Bratislave. Je asociovaným členom Research Center for Vision and Visual Cognition pri Univerzite v Durhame (UK).

Na ústav nastúpil po promócii na Lekárskej fakulte UK v roku 1968 ako interný ašpirant. Vo svojej vedeckej práci sa zameral na štúdium základných psychofyziologických mechanizmov integračných funkcií mozgu človeka, najmä na senzoricko-motorické integrácie. Využíva pri tom najjemnejšiu a najtesnejšiu väzbu medzi senzorikou a motorikou: zrakovo-okohybné integrácie a ich analýzu prostredníctvom registrácie pohybov očí. Pomocou tohto prístupu objavil, že pri prežívaní zrakových predstáv pohybujúcich sa podnetov sa v mentálnej rovine uplatňuje pocit perspektívy.

Neskôr rozšíril tieto zistenia o vplyv funkčnej asymetrie mozgu, konkrétne že človek zameriava rýchlejšie a presnejšie pohľad do tej polovice zorného poľa, ktorá je kontralaterálna k motoricky dominantnej hemisfére mozgu. Opísal aj evokované potenciály mozgu súvisiace so zmenou zamerania pohľadu, ako aj so zameraním a odpútaním pozornosti a ich vzťah k predikcii objavenia sa nových predmetov v zornom poli, resp. k súčasne prebiehajúcej mentálnej aktivite. V spolupráci s Lekárskou fakultou UK, s Psychiatrickou a II. Neurologickou klinikou poukázal na to, že u niektorých neuro-psychiatrických poruchách a ochoreniach pretrváva patologický stav v mozgu aj po ich zdanlivom vyliečení.

Získané pôvodné výsledky publikoval vo viac ako 50 originálnych časopiseckých publikáciách, v 3 kapitolách knižných publikácií, v zahraničných a domácich vydavateľstvách.

Vedecko-organizačná aktivita:

Dr. Jagla sa plne zapája do vedecko-organizačných prác. Bol zástupcom vedúceho oddelenia, vedúcim oddelenia, vedeckým tajomníkom ústavu, zástupcom riaditeľa. Od r. 1999 je riaditeľom ÚNPF SAV, ktorý bol pri poslednej akreditácii zaradený do kategórie A.
Pracoval v komisii vedeckej grantovej agentúry VEGA
Je členom Vedeckého kolégia SAV pre lekárske a farmaceutické vedy.
Je členom výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS,
Od r. 1980 pracoval vo výbore Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS kde teraz zastáva funkciu predsedu spoločnosti.

Pedagogická aktivita:

· MUDr. Fedor Jagla, prednáša od r. 1990 neurofyziológiu poslucháčom psychológie, vedie semináre a praktické cvičenia.
· Je autorom kapitoly v prvej slovenskej učebnici Lekárskej fyziológie.
· Od r. 2001 je hosťujúcim docentom v Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva v Palerme
· od r. 2005 ja hosťujúcim profesorom Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva v Miláne.
· Bol riešiteľom 4 medzinárodných projektov (Leningrad, Sofia, Durham, Cluj-Napoca)
· spoluriešiteľom 1 projektu EU Socrates (MedNatNet),
· zodpovedným riešiteľom 4 projektov VEGA,
· ako riaditeľ ústavu v oblasti systémovej a integratívnej fyziológie koordinuje prípravu multilateráneho projektu v oblasti podpory zdravia, ktorého po jeho prijatí má byť ústav vedeckým garantom.

Príloha

MUDr. Fedor Jagla, CSc. preberá plaketu z rúk RNDr. Ivana Zahradníka, CSc., podpredsedu SAV.
Príloha

Pohľad do sály