Aktuality

Pamätná tabuľa Dionýzovi Ilkovičovi

Vložil(a): V. Hák, 26.9.2005, videné 2681-krát

Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka ju odhalili v budove STU na Mýtnej ulici v Bratislave.

Po akademikovi Dionýzovi Ilkovičovi slávnostne nazvali aj univerzitnú aulu, pred ktorou sa nachádza pamätná tabuľa. Za účasti jeho manželky Lenky, dcér, vnuka a zástupcov STU ju spoločne odhalil pred zrakmi vysokoškolských pedagógov a študentov aj predseda SAV prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Akademik Ilkovič (1907-1980) patril k žiakom a blízkym spolupracovníkom nositeľa Nobelovej ceny za chémiu (1959) pražského akademika Jaroslava Heyrovského. Začiatkom päťdesiatych rokov vynaložil veľa úsilia na založenie Slovenskej akadémie vied a aj ČSAV. Po uzákonení SAV 18. júna 1953 ho vymenovali za riadneho člena – akademika SAV a stal sa jej vedeckým tajomníkom. Stál pri zrode troch základných fyzikálnych pracovísk na Slovensku: Ústavu technickej fyziky SVŠT, Fyzikálneho ústavu Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity a Fyzikálneho ústavu SAV.

Najvýznamnejším výsledkom jeho vedeckej práce bolo odvodenie vzťahu medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy, známeho ako Ilkovičova rovnica, ktorá je považovaná za základné pravidlo polarografie. Jeho článok o tomto objave patrí dodnes vo svete k najcitovanejším slovenským vedeckým prameňom.

Na slávnostnom otvorení nového, už 68. akademického roka v STU sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý v prejave vyzdvihol doterajšiu prácu univerzity pri výchove mladých odborníkov. Vyslovil presvedčenie, že v budúcnosti sa Slovensko nebude presadzovať vo svete lacnou pracovnou silou, ale svojím umom v podobe výsledkov vedy, výskumu a technologicky náročných výrobkov.

Na tlačovej konferencii pred slávnosťou rektor STU prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. vysoko ocenil aj spoluprácu s pracoviskami SAV pri spoločnom riešení rôznych vedeckých a výskumných úloh, ale aj v pedagogickej oblasti – pri výchove doktorantov, ale aj účasť vynikajúcich odborníkov z akadémie priamo v prednáškovom procese.

Vladimír Šmihula

Príloha

Lenka Ilkovičová, prorektor STU prof. Ing. arch. Róbert Špaček, CSc. a vnuk akademika Ilkoviča pri odhalení pamätnej tabule (Foto: SITA)
Príloha

Príbuzní Dionýza Ilkoviča – uprostred manželka Lenka (Foto: SITA)
Príloha

Prezident Ivan Gašparovič prišiel zablahoželať študentom a pedagógom. Vpravo rektor STU prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (Foto Ľuboš Guštafík, KP SR)