Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky z rúk Eugena Jurzycu (vľavo) preberá Ing. Pavol Kováč, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV.

Minister školstva odovzdal ceny vedcom a technikom

3. 12. 2010 | videné 3698-krát
Vo štvrtok 2. decembra v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne vyhlásili laureátov Cien ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2010, aj Ceny SAV za infraštruktúru 2010.

V historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním Cien ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010. Na slávnostnom galavečere sa stretli vedci, výskumníci, ale aj organizátori vedy z výskumných ústavov, univerzitných katedier, aj príbuzní a priatelia ocenených... Slovenskú akadémiu vied zastupoval predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a viacerí členovia Predsedníctva SAV, riaditelia ústavov a ďalšie osobnosti.

Minister školstva Eugen Jurzyca vo svojom príhovore vyslovil presvedčenie, že pre ocenených sa tento večer stane povzbudením do ďalšej práce a pre ostatných sa ocenené osobnosti stanú inšpiratívnym vzorom. „Vieme všetci, že výskum sa u nás nerobí v ľahkých podmienkach, ani peňazí nie je veľa, práve preto, či napriek tomu, sa snažíme, aby morálne ocenenia aj finančné prostriedky získavali tí najlepší,“ zdôraznil minister, ktorý pripomenul aj význam popularizácie vedy, aby kritická časť populácie rozumela dôvodom, pre ktoré je výskum potrebný, a to nielen aplikovaný, ale aj základný, prečo musíme vkladať do neho peniaze aj z verejných zdrojov.

Po svojom vystúpení minister odovzdal ocenenia v štyroch kategóriách – získali ich:

Kategória Osobnosť vedy a techniky:
 • Ing. Alexander Varga, PhD. zo spoločnosti MicroStep, s. r. o. za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu.
 • Prof. Ing. Mária Bielikova, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.
 • Ing. Pavol Kováč, DrSc. z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov.
Kategória Vedecko-technický tím roka:
 • Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ a.s. za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky, so zameraním na efektívny transfer nových poznatkov do elektrických výzbrojí koľajových vozidiel doma i v zahraničí.
 • Spoločnost Slovenský tropický inštitút za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách.
 • Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta.
Kategória Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov:
 • Ing. Vladimír Kršjak, PhD. z Inštitútu pre Energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku za nedeštuktívne hodnotenie radiačne namáhaných materiálov, najmä reaktorových ocelí pre pokročilé štiepne i fúzne jadrové zariadenia.
 • Mgr. Tomáš Vinař, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského za mimoriadne výsledky medzinárodného významu v bioinformatike, algoritmickej analýze génov a genómov, v základnom výskume pravdepodobnostného modelovania; za založenie a vedenie Bioinformatického laboratória a mnohostranné pedagogické a organizačné aktivity, smerujúce ku skvalitneniu vedeckej a odbornej úrovne fakulty.
 • Mgr. Andrea Zemánková, PhD. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácií pri rozhodovacích procesoch.
Kategória Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky:
 • Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. zo Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za celoživotný prínos pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zohľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia.
 • Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v Slovenskej republike.
 • Ing. Jozef Ševčík, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied za priekopnícku prácu v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na slávnosti odovzdal Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu. Získal ju:
 • Kolektív Biotechnologického centra SR v zložení prof. RNDr. Ján Turňa, DrSc., Ing. Ľudovít Škultéty, PhD., prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Ivan Hapala, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc. a prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSC. za vybudovanie kvalitnej infraštruktúry na zabezpečenie výskumu v oblastiach biotechnológie, molekulárnej biológie, biochémie a ostatných vedných disciplín o živej prírode na svetovej úrovni.
Na záver slávnosti odovzdali aj Ceny Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností „Propagátor vedy a techniky“ za rok 2010 a Ceny Aurela Stodolu, ktorú udeľuje spoločnosť Slovenské elektrárne študentom technických smerov za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske práce.