Aktuality

Ústav zoológie SAV proti muchám tsetse

Vložil(a): V. Šmihula, 11.3.2010, videné 1360-krát

 

Slovenskí vedci v dňoch 18.-24. februára otvorili v africkej Keni spoločný projekt na likvidáciu životu nebezpečných tsetse múch, ktoré v tejto krajine ohrozujú ľudí aj dobytok.

Muchy tse-tse predstavujú jeden z kľúčových limitov rozvoja vidieka v rovníkovej Afrike. Tieto dvojkrídlovce sú prenášače smrteľných ochorení ako človeka (spavá choroba), tak i dobytka (nagana), pričom obe ochorenia sú smrteľné. Odhaduje sa, že približne 40-50 miliónov ľudí a 50-60 miliónov kusov dobytka je potenciálne ohrozených týmito chorobami. Jednou z najúčinnejších metód na úplné vyčistenie územia od múch tse-tse je metóda sterilného hmyzu. Jej podstata spočíva v masovej produkcii samcov tse-tse múch v špecializovaných chovných zariadeniach, ich sterilizácii a následnom vypúšťaní do prírody. SIT je vysoko účinná pri jej veľkoplošnej aplikácii v prípade, že početnosť populácie je veľmi nízka. Z tohto dôvodu je SIT najefektívnejšia metóda v koncovej fáze eradikačných programov, keďže umožňuje úplné vyčistenie územia od škodcu a vytvorenie tzv. oblastí bez tse-tse múch (tse-tse free zones).

Ústav zoológie (ÚZ) SAV sa od roku 2002 venuje v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vývoju metód masového chovu tsetse múch pre produkciu a vypúšťanie sterilných samcov. Jedným z významných výstupov bol vývoj nového poloautomatizovaného zariadenia, ktoré dosahuje podstatne vyššiu produktivitu pri nižších nárokoch na priestor, ľudskú prácu a finančné vstupy.

V závere roka 2009 získal ÚZ SAV projekt zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Jeho nosnou náplňou je vybudovanie laboratória pre masový chov tsetse múch s kapacitou 100 000 samíc v priestoroch KARI-TRC (Kenya Agriculture Research Institute – Trypanosomiasis Research Center) v Nairobi. Dopestované samce budú sterilizované ožiarením a následne vypúšťané v rámci eradikačného programu na území Národného parku Ruma. Súčasťou projektu je vývoj metód na identifikáciu genetickej kompatibility lokálnych populácií tsetse múch s využitím techník populačnej genetiky a morfometrickej geometrie. Nemalá časť prostriedkov projektu je vyčlenená na zaškolenie vybraných pracovníkov z KARI-TRC v ÚZ SAV

Slávnostné otvorenie projektu sa uskutočnilo v dňoch 18.-24. februára 2010 v KARI-TRC. Stretnutie otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Keni Milan Zachar. Riaditelia KARI-TRC Grace Murilla a Ústavu zoológie SAV Milan Kozánek pred početným auditóriom predstavili svoje pracoviská, zámery a ciele spoločného projektu. Peter Takáč z ÚZ SAV prezentoval informácie o chovnom zariadení ústavu, novej chovnej technológii a edukačnom programe pre pracovníkov KARI-TRC. Ďalšie dni prebiehali intenzívne rokovania zamerané na riešenie organizačných, finančných a technických problémov. Inštalovanie novej technológie v KARI-TRC je plánované na júl 2010, reálne vypúšťanie sterilných samcov v národnom parku Ruma sa očakáva v polovici roku 2011. Dohodol sa postup realizácie vedeckých experimentov a harmonogram dobudovania genetického laboratória na KARI-TRC.

Projekt aj vznikajúca spolupráca vytvárajú priestor pre realizáciu slovenských vedcov v prestížnych celosvetovo uznávaných programoch a možnosť ďalšieho rozvoja atraktívnej medzinárodnej spolupráce.

Peter Takáč

Príloha

Slávnostné otvorenie projektu. Stretnutie otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Keni Milan Zachar (sprava doľava). Riaditeľ KARI-TRC Grace Murilla, riaditeľ ÚZ SAV Milan Kozánek a Johnson Ouma, zástupca riaditeľa KARI-TRC.
Príloha

Auditórium KARI-TRC. Účastníci otvorenia projektu.
Príloha

Milan Kozánek a Peter Takáč počas diskusie.
Príloha

Diskusia s pracovníkmi chovu bodaviek tsetse.
Príloha

Spoločná fotografia s vedením KARI-TRC.
Príloha

Fotografia nebezpečného prenášača chorôb - mucha tsetse...
Príloha

Iná fotografia - sitácia je jasná...