Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Zlatá medaila SAV pre prof. Ivana Frolla

2. 2. 2010 | zhliadnuté 2625-krát
V pondelok 1. februára predseda Slovenskej akadémie vied prof. Jaromír Pastorek odovzdal Zlatú medailu SAV prof. Ivanovi Frollovi z Ústavu merania SAV pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

Na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave sa zúčastnili aj členovia Predsedníctva SAV, podpredseda Akadémie Juraj Lapin a Igor Túnyi, ako aj riaditeľ Ústavu merania SAV doc. Milan Tyšler a vedúci oddelenia magnetometrie v ústave Ján Maňka.

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. je v súčasnosti vedúcim oddelenia zobrazovacích metód v Ústave merania SAV s orientáciou na tomografiu na princípe nukleárnej magnetickej rezonancie pre medicínsky a materiálový výskum. Ako v laudácii zdôraznil Juraj Lapin, možno ho považovať za zakladateľa zobrazovacích metód na základe nukleárnej magnetickej rezonancie v Československu a na Slovensku. V rokoch 1977–1978 absolvoval polročný študijný pobyt na University of California Berkeley, kde získal prvé skúsenosti v odbore magnetickej rezonancie. Odvtedy sa táto problematika stala pre neho srdcovou. V ústave vybudoval významné vedecké pracovisko ako súčasť Národného centra magnetickej rezonancie. V rokoch 1998-2006 bol riaditeľom Ústavu merania SAV. Vo vedeckej práci dosiahol významné výsledky v oblasti meracích metód a prístrojov pre biológiu, fyziológiu, kardiochirurgiu a respirológiu, vo vývoji elektrických meracích prístrojov na báze počítačovej techniky, metód a techník pre fyziológiu a tomografiu. Viac ako 35 rokov sa venoval a venuje aj aktívnej pedagogickej práci na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave aj na Technickej univerzite v Košiciach a Žilinskej univerzite. Je členom viacerých významných vedeckých medzinárodných organizácií. Je autorom 155 pôvodných vedeckých publikácií, dvoch vysokoškolských učebníc a viacerých ďalších článkov a výskumných štúdií. So svojim kolektívom realizoval vyše 30 meracích systémov, ktoré našli uplatnenie vo výskume aj praxi a ich originalita bola potvrdená 22 patentmi a autorskými osvedčeniami. Za svoje vedecké úspechy bol viackrát ocenený zo strany ČSAV, SAV, MŠ SR, univerzitami, ústavmi a medzinárodnými výstavami.

"Berúc do úvahy výsledky jeho mimoriadne bohatej vedeckej, riadiacej aj pedagogickej práce, životné jubileum je vhodnou príležitosťou oceniť mimoriadne zásluhy prof. Ivana Frolla Zlatou medailou Slovenskej akadémie vied," konštatoval na záver svojho vystúpenia Juraj Lapin.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek pri odovzdávaní ocenenia vyslovil presvedčenie, že Zlatá medaila SAV sa dostala do správnych rúk a v mene SAV sa poďakoval jubilantovi za doterajšiu prácu v jej prospech aj v prospech slovenskej vedy, ako aj za celoživotnú vernosť Akadémii.