Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Záujem občanov o politické dianie na Slovensku

31. 3. 2009 | zhliadnuté 3143-krát
Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie (CE SAV COPART) 26. marca informovalo médiá o výsledkoch výskumu Občianstvo a participácia na Slovensku.

Výsledky tohto výskumu, ktorý sa uskutočnil v novembri 2008, prezentovali na tlačovej besede v zasadačke Úradu Predsedníctva SAV v Bratislave vedúca centra excelentnosti SAV COPART prof. Jana Plichtová z Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová z Inštitútu pre verejné otázky. O inciatíve Európskej komisie informoval doc. Gabriel Bianchi, riaditeľ Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Na podujatí sa zúčastnila aj podpredsedníčka SAV Viera Rosová.

Na výskusme sa podieľali pacovníci Sociologického ústavu SAV, Ústavu etnológie SAV a Filozofického ústavu SAV. Partnermi boli Inštitút pre verejné otázky, Občan a demokracia, Partners for Democratic Change Slovakia a Katedra politológie a Katedra filozofie a dejín Filozofickej fakulty UK. Ako povedala v úvode prof. Jana Plichtová, výskum sa uskutočnil na vzorke 1 270 respondentov vo veku nad 15 rokov.

Rozumiete tomu, čo sa deje v našej politike?

Tému Informovanosť o politike, jej časový vývoj a faktory v pozadí prezentovala Oľga Gyárfášová. Ako povedala, trendy za posledných štrnásť rokov sú pozitívne. Podiel ľudí, ktorí politike rozumejú, sa zvýšil. "Kognitívna stránka chápania politiky je veľmi dôležitým faktorom pri participácii na politickom dianí, na účasti na správe vecí verejných, pri hodnotení jednotlivých politických aktérov. Občianska kompetenstnosť je týmto veľmi výrazne podmienená. Vzdelanie je jedným z najsilnejších faktorov, ktoré významne ovplyvňujú porozumenie politike," zdôraznila Oľga Gyárfášová.

Medzi skupinou so základným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním je priepastný rozdiel v chápaní politiky. Pozititívny je však nárast porozumenia v priebehu spomínaných 14 rokov, ktorý sa prejavil vo všetkých vzdelanostných skupinách. Percento kladných odpovedí podľa dosiahnutého vzdelania v roku 2008 pri základnom vzdelaní bolo 29 %, vzdelanie učňovské 42 %, maturita 49 % a vysokoškolské 70 %. Ďalším dôležitým indikátorom výskumu bolo sledovanie politického diania. "V kažom prípade štvrtina občanov sa o politiku zaujíma . Slovensko je porovnateľné s inými vyspelými európskymi krajinami. Najuniverzálnejším, najčastejším a najrozšírenejším zdrojom politických informácií je televízia. Vo všetkých vekových a vzdelanostných kategóriách dosahovala sledovanosť viac ako 90%," dodala Oľga Gyárfášová.

Dôvody záujmu o účasť na politickom dianí

Zora Bútorová upriamila pozornosť na reálnu participáciu, ako aj na potenciál participácie občanov v budúcnosti. Na základe výsledkov skonštatovala, že potenciál participácie účasti občanov na voľbách v budúcnosti je vyšší,ako sa ľudia doteraz vo svojom živote vo vzťahu k politike a k verejnému dianiu správali. Samozrejme, vždy to môžu ovplyvniť rôzne okolnosti.

"V zásade môžeme porovnať dve krajné situácie. Kolektívne aktivity ako je účasť na voľbách, podpísanie petície, riešenie problémov v obci. Protipolóm sú aktivity individuálneho prínosu. Napríklad práca pre politickú stranu, oslovenie politického činiteľa alebo vyjadrenia k verejnému dianu v médiách. Z výsledkov výskumu vyplýva pokles záujmu o participáciu, ktorá si vyžaduje silný individuálny vklad. Nie sú to priaznivé signály," zhodnodnotila situáciu Zora Bútorová. Pri zápajaní sa do politky, je dôležitý aspekt rodový. Muži prejavujú väčšiu aktivitu prejaviť sa, zaznamenať osobný vplyv. V kombinácii so vzdelaním sa ukazuje, že aktívni vo verejnom a politickom dianí sú skôr ľudia, ktorí seba vnímajú ako príslušníkov strednej a vyššej vrstvy. Ľudia na najnižsom rebríčku spoločenskej hierarchie sa politike odcudzili. Nevidia zmysel vynakladať energiu na riešenie vecí verejných.

Veľkú úlohu na participácii v politike zohráva vzdelanie

Prof. Jana Plichtová k téme Občiansky kapitál - presvedčenia uviedla: "Na základe objektívnych zistení sme sa sústredili na subjektívne príčiny občanov zapájania sa do politiky alebo nezáujem o politiku. Existujú tri faktory ako je aktivizmus, bezmocnosť a autoritárstvo. Opäť veľkú úlohu zohráva vzdelanie," zopakovala. Vyššie vzdelanie je typický znak pre aktivistov, občanov, ktorí vidia reálnu možnosť podieľať sa na tvorbe politiky. Takto sa k možnosti participovať na politike postavilo 44 % opýtaných. Kontrast tvoria bezmocní. Deklarujú, že nemajú žiadny vplyv na konanie vlády. Tento názor vyjadrilo 70 %. Autoritárske typy sa tiež vyznačujú nižším vzdelaním. Sú presvedčení, že najlepšia vláda je tá, ktorá o všetkom rozhoduje sama. S týmto názorom súhlasilo 42 % opýtaných.

Závery výskumu

 • Na jednej strane nastal istý posun v pripravenosti občanov zúčastňovať sa na politike a aktívne ju formovať. Na druhej strane pretrváva apolitickosť a paternalistické očakávania voči politikom
 • .

 • Medzi mierou reálnej participácie a deklarovaným záujmom občanov aktívne prispievať k riešeniu spoločenských problémov ostáva dlhodobo priepasť
 • .

  V rámci tlačovej besedy Gabriel Bianchi upozornil na akciu úzko súvisiacu s výskumným projektom občianstva a particiácie. Občania Slovenska majú možnosť zúčastniť sa na unikátnej paneurópskej debate (nazvanej Konzultácie s občanmi Európy 2009 v skratke KOE 2009), ktorá umožní občanom vo všetkých dvadsiatichsiedmich členských krajinách EÚ, aby bol aj v čase ekonomickéj krízy ich hlas vypočutý. Národné diskusie vyvrcholia summitom občanov Európy, ktorý sa uskutoční desiateho až jedenásteho mája 2009 v Bruseli.

  Podpredsedíčka SAV Viera Rosová poďakovala za prezentáciu výskumu. Vysoko ocenila jeho kvalitu a prínos v aktuálnej politickej situácii.

  Text: Katarína Kacerová
  Foto: Ferdinand Tisovič